Posted in Բնագիտություն, Uncategorized

Լճերի ջրամբարներ

1. Ի՞նչ է լիճը:

Լիճը մի բնական երեվույթ է որը առանձնացված է օվկիանոսից:

2.Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:

Լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:Տենտոնական-Բայկալր,Տանգանիկան, Հրաբխային-Աժդահակր, Արմաղանր, Պարզ, Տեկտոնահրաբխային-Սևանն, Վանա, Մնացորդայինյ-Կասպից, Արալյան և Սառցադաշտային-Քարի լճերն են:

3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

Հոսուն լիճը այն է որտեղից սկիզբ է առնում գետը Օր՝ Սևան որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը:Անհոս լիճը այն է որտեղից սկիզբ չի առնում գետը օր՝ Կասպից,Արալը,Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:

4. Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

Ջրամբարը ոչ բնական երեվույթ է այլ մարդու կողմից ստեղծըված:Ջրամբարները կառուցում որ ստանան ոռոգման ջուր,էլեկտրոեներգիա, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլն,այդ ջուրը ավելի շատ ոգտագործում են ոռոգման համար օր՝ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

 

5.Թվարկիր Հայաստանի լճերը և ջրամբարները:

Ախուրյանի, Ապարանի ջրամբարները, Սևանա լիճը, Պարզ լիճը, քրի լիճը:

6.Ինչ նպատակով են օգտագործում ջրամբարում կուտակված ջուրը:
Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

7.Որպես կանոն՝ անհոսք լճերն աղի են, իսկ հոսունները՝ քաղցրահամ:

8.Որ լիճն է կոչվում անհոսորն է հոսուն:
Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ:
Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում:

Advertisements
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Երկհնչյունների ուղղագրությունը

 1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
  Միլիոն, յոդ, չեմպիոն, ռադիո, մարմար-ն, արդյոք, ամբ-ն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիորդ, կոմիս-ն, այո, Սրապ-նյան, Պ-տր, ռադիոկայան:
 2. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:
  Գոյական, գոություն
  Յոթանասուն, յոթուկեսա
 3. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նավագախմբում հոբոյ նվագող չկա:
Բ) ….. վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը հետիոտի համար է:
Դ) ……. հողորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե) թեորեմ կարելի է ապացուցել:
4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն ևայո բառերը:

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Ընտրիր Վահան Տերյանի բանաստեղծություններից մեկը: Քո ընտրած բանաստեղծությունը տեղադրիր բլոգում և վերլուծիր, մեկնաբանիր՝ պատասխանելով այս հարցադրումներին՝
Ինչո՞ւ ընտրեցիր հենց այդ բանաստեղծությունը:
Ես ընտրել եմ «Կարոտ»-ը, որովհետև բանաստեղծությունը ինձ ծանորթ է:
Ի՞նչ ես զգում, տեսնում և լսում բանաստեղծությունը կարդալիս:
Ի՞նչ ես մտածում և հիշում բանաստեղծությունը կարդալիս:

Ինչպե՞ս կվերնագրեիր բանաստեղծությունը:
Խնդության ցավից արթնացողը

Երկհնչյունների ուղղագրությունը՝ ոյ, յո-իո. կատարիր առաջադրանքները

ԿԱՐՈՏ

Իմ անվերջ ճամփի տանջանքից հոգնած՝
Ես ննջել էի ոսկեղեն արտում.
Ու ճչաց սիրտըս վայելքից անկարծ
— Թվաց որ մեկը կանչում է տրտում…
Եվ ես արթնացա խնդության ցավից .—
Գիշերվա հովն էր լալիս դաշտերում,
Մութ հեռաստանն էր դժկամ նայում ինձ,
Մենակությունն էր քարի պես լռում…

Posted in Բնագիտություն, Uncategorized

ԳԵՏԵՐԻ ԵՎ ԼՃԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

Գետերի նշանակությունը: Գետերր մեր մոլորակի արյունատար ա­նոթներն են: Պատահական չէ, որ դեռ վաղ ժամանակներից բոլոր բնակավայրերր մարդիկ կառուցել են գետերի ափերին, որ այդ գետերի քաղցրա­համ ջրերն օգտագործեն իրենց կարիքների համար: Աշխարհի գրեթե բո­լոր խոշոր քաղաքներր գտնվում են գետերի ափերին:

Գետերի ջուրն օգտագործվում է խմելու ե կենցաղային նպատակնե­րով, ոռոգման համար, արդյունաբերության մեջ, գետերր նաև հազարամ­յակներ շարունակ ձկնային սննդով են ապահովել մարդուն, եղել են նաև տրանսպորտային միջոց՝ նավարկության և բևռների տեղափոխման հա­մար: Վերջապես՝ գետերի ջուրն օգտագործվում է նաև էլեկտրաէներգիա ստանալու համար: Օրինակ՝ Հրազդան և Որոտան գետերի վրա կառուցվել է էլեկտրակայանների համակարգ:

Գետերի ջուրն օգտագործելու համար հաճախ անհրաժեշտ է լինում կարգավորել գետերի հոսքր, և այդ նպատակով գետի հունում կառուցում են ջրամբարներ:

Գետերի ջուրն օգտագործելու համար, նախ՝ անհրաժեշտ է որոշել, թե գետում ինչքա՞ն ջուր կա, արդյոք բավարարո՞ւմ է օրեցօր աճող պահանջ- ներր: Այդ նպատակով պետք է կարողանալ հաշվել գետով անցնող ջրի ծավալր:

Ջրի այն ծավալր, որր գետի լայնական կտրվածքով անցնում է մեկ վայրկյանում, կոչվում է գետի ծախս: Աշխարհում գետի ջրի ամենամեծ ծախսն ունի Ամազոնր, որի լայնական կտրվածքով 1 վայրկյանում անցնում է 173000 խոր. մետր ջուր: Մեր երկրի գետերի ծախսր բավականին փոքր է: Բացի ջրի ծախսից՝ անհրաժեշտ է լինում նաև հաշվել, թե տարվա րն­թացքում որքան ջուր է հոսել-անցել գետով:

Տարվա րնթացքում գետի լայնական կտրվածքով անցած ջրի ծավալր կոչվում է գետի ջրի տարեկան հոսք:

Գետի ջրի տարեկան հոսքր չափվում է խորանարդ մետրով:

Լճերի նշանակությունը: Լճերր նույնպես կարևոր նշանակություն ունեն մարդու կյանքում: Հատկապես քաղցրահամ լճերի ջուրր պիտանի է կենցա­ղում և ոռոգման նպատակով օգտագործելու համար, իսկ աղի լճերից արդ­յունահանում են կերակրի և այլ տեսակի աղեր:

Շատ լճեր օգտագործվում են ձկնաբուծության և ձկնորսության նպա­տակով: Մեծ լճերր ծառայում են նաև նավարկության համար՝ դրանցով տեղափոխում են բեռներ ու մարդկանց:

Լեռնային գեղատեսիլ լճերր ծառայում են տուրիզմի զարգացմանը և մարդկանց հանգստի կազմակերպմանը: Օրինակ՝ Սևանա լիճը Հայաստանի կարևորագույն հանգստավայրն է, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց հանգիստն են վայելում ամառվա շոգին:

Լեռնային լճերր հարուստ են նաե էներգետիկ պաշարներով, եթե լճից գետ է սկիզբ առնում: Այս առումով շատ տիպիկ է Սևանա լիճր, որից դուրս եկող Հրազդան գետի վրա կառուցված է վեց ջրաէլեկտրակայան:

Լճերր, ունենալով այսպիսի կարևոր նշանակություն, այսօր պահպա­նության խիստ կարիք ունեն: Բազմաթիվ լճային ավազաններում, որտեղ բնակչությունր խիտ է, և մարդու տնտեսական գործունեությունր մեծ է, ջու­րն զգալի չափով աղտոտված է, իսկ առանձին դեպքերում դարձել է օգտագործման համար ոչ պիտանի:

Աշխարհի շատ երկրներում հատուկ միջոցառումներ են իրագործվում լճերի մաքրությունր պահպանելու համար: Մեր երկրում նույնպես հսկայա­կան աշխատանքներ են տարվում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման և ճահճացման վտանգի կանխման համար:

Բոլորիս պարտքն է աչքի լույսի պես պահպանել մեր գետերը ե գեղատեսիլ Սևանը:

Posted in Uncategorized

Փետրվարի 22. 2018թ.

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկում ենք չստացված առաջադրանքները:

Թեմա՝  Բաժանարարներ և բազմապատիկներ: Արտադրյալի, գումարի և տարբերության բաժանելիությունը:

Արտադրյալի, գումարի և տարբերության բաժանելիությունը

Դիտարկենք հետևյալ արտադրյալը՝ 2473=1752:

Արտադրիչներից մեկը բաժանվում է 3-ի, քանի որ՝ 24:3=8: Կարելի է համոզվել, որ ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է 3-ի՝ 1752:3=584:
2558=1450 արտադրյալի մեջ 25 արտադրիչը բաժանվում է 5-ի: Նույն կերպ կարելի է եզրակացնել, որ ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է 5-ի՝ 1450:5=290:

Այսպիսով, ստանում ենք արտադրյալի բաժանելիության հայտանիշը:

Եթե արտադրյալի արտադրիչներից գոնե մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա:

Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում է с-ի, ապա ab-ն ևս բաժանվում է с-ի:

Օրինակ՝
Դիտարկենք 12 և 21 թվերի գումարը՝ (12+21): Այս գումարի յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է 3-ի վրա: Ստուգելով ստանում ենք, որ գումարը՝ 33-ը ևս բաժանվում է 3-ի: Այսպիսով, ստանում ենք գումարի և տարբերության բաժանելիության հայտանիշները:

Հայտանիշ 1.
Եթե յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ գումարը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն և c-ն բաժանվում են b-ի վրա, ապա (a+c) ևս բաժանվում է b-ի վրա:

Հայտանիշ 2.
Եթե գումարելիներից մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, իսկ մյուսը չի բաժանվում, ապա ամբողջ գումարը ևս չի բաժանվում այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են b-ի վրա, իսկ c-ն չի բաժանվում b-ի վրա, ապա (a+c) ևս չի բաժանվում է b-ի վրա:
12-ը բաժանվում է 3-ի, իսկ 22-ը՝ ոչ: Ապա (12+22)-ը չի բաժանվում 3-ի վրա:
Հայտանիշ 3.
Եթե գումարելիներից մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, և ամբողջ գումարը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա, ապա երկրորդ գումարելին ևս բաժանվում է այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են b-ի վրա, և (a+c)-ն բաժանվում է b-ի վրա, ապա c-ն ևս բաժանվում է b-ի վրա:
12-ը բաժանվում է 3-ի, և (12+21)-ը բաժանվում է 3-ի, ապա 21-ը ևս բաժանվում է 3-ի:
Հայտանիշ 4.
Եթե թիվը բաժանվում է երկրորդ թվի վրա, որը բաժանվում է երրորդ թվի վրա, ապա առաջին թիվը ևս բաժանվում է երրորդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են c-ի վրա, իսկ c-ն բաժանվում b-ի վրա, ապա a-ն ևս բաժանվում է b-ի վրա:
48 -ը բաժանվում է 12-ի, և 12-ը բաժանվում է 3-ի, ապա 48-ը ևս բաժանվում 3-ի:
 
Հայտանիշ 5.
Եթե նվազելին և հանելին բաժանվում են որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ տարբերությունը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա:
(3520) տարբերությունը բաժանվում է 5-ի, քանի որ, 35-ը և 20-ը բաժանվում են 5-ի:

Առաջադրանք 1.

Մի տոպրակում կա 14 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 28: Արդյո՞ք հնարավոր է ընկույզները հավասար բաժանել 6 ընկերների միջև:

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այնպիսի x բնական թիվ, որ (28+x) գումարը բաժանվի 7-ի:
 • 14
 • 12
 • 5

Առաջադրանք 3.

452

1, 2, 3, 5, 6, 30

Առաջադրանք 4.

2134

Առաջադրանք 5.

5842

Առաջադրանք 6.

6546

Առաջադրանք 7.

Գտնել 10-ի և 24-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի գումարը:

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Փետրվարի 21. 2018թ.

Թեմա՝  Բաժանարարներ և բազմապատիկներ:

Բաժանարարներ և բազմապատիկներ
Օրինակ՝
Տոնական սրահը զարդարելու համար ձեռք բերեցին 45 մեխակ, որոնցից կազմեցին միևնույն թվով ծաղիկներ պարունակող ծաղկեփ՝նջեր:
Մտածելով, թե քանի՞ ծաղկեփունջ կարելի է կազմել, ստանում ենք, որ կարող է լինել 9 ծաղկեփունջ, որոնցից յուրաքանչյուրում կա 5-ական մեխակ՝ 45:9=5:
Եթե բնական թիվն անմնացորդ բաժանվում է երկրորդ բնական թվի վրա, ապա առաջին թիվը կոչվում է երկրորդի բազմապատիկ, իսկ երկրորդ թիվը՝ առաջինի բաժանարար:
Suns2.png
Ուրեմն՝ 45 թիվը 9-ի բազմապատիկ է, իսկ 9 թիվը՝ 45-ի բաժանարարը:
Շարունակելով մտածել ծաղկեփնջերի խնդրի մասին, նկատում ենք, որ օրինակ 8 ծաղկեփունջ հնարավոր չի լինի կազմել, քանի որ 45-ը անմնացորդ չի բաժանվում 8-ի վրա: Սա նշանակում է, որ 8 թիվը 45 -ի բաժանարարը չէ, իսկ 45 թիվը 8-ի բազմապատիկը չէ:
a թվի բաժանարար կոչվում է այն թիվը, որի վրա a-ն բաժանվում է անմնացորդ:  
Դիցուք m-ը և n-ը բնական թվեր են: m թիվը կոչվում է n թվի բաժանարար, եթե գոյություն ունի այնպիսի k բնական թիվ, որ՝ n=mk:
Օրինակ՝ 5-ը 120 թվի բաժանարարն է, քանի որ՝ 120=524:
15 թիվն ունի չորս բաժանարարներ՝ 1,3,5,15, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրի վրա այն բաժանվում է անմնացորդ:

1 թիվը ցանկացած բնական թվի բաժանարարն է:

a բնական թվի բազմապատիկ կոչվում է այն թիվը, որը անմնացորդ բաժանվում է a-ի:

Ցանկացած բնական թիվ ունի անվերջ թվով բազմապատիկներ:
Բնական թվի ամենափոքր բազմապատիկը հենց ինքը թիվն է:
Օրինակ՝   9-ը թվի առաջին հինգ բազմապատիկները հետևյալ թվերն են՝ 9,18,27,36,45:

Հասկանում եմ շատ է բայց պետք է գրենք:

Առաջադրանք 1.

Ճի՞շտ է, որ 5-ը 25 թվի բաժանարարն է:
Պատասխան՝

Առաջադրանք 2.

Թվարկիր 9 թվի բոլոր երկնիշ բնական բազմապատիկները:
Պատասխան՝ 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81

Առաջադրանք 3.

Առանց հաշվարկների որոշիր, թե ո՞ր ամենափոքր պարզ թվի բազմապատիկն է 1945 արտադրյալը:
Պատասխան՝ 1945 արտադրյալը             -ի բազմապատիկն է:

Առաջադրանք 4.

5543241
10-1, 2, 5, 10
15-1, 3, 5, 15
18-1, 2, 3, 6, 9, 18
20-1, 2, 4, 5, 10, 20
24-1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
27-1, 3, 9, 27
31-1, 31
32-1, 2, 4, 8, 16, 32
40-1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
56-1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56

Առաջադրանք 5.

5413
1-3, 6, 2, 7, 4
2-6, 8, 4, 2, 16
5-5, 60, 20, 55, 70
11-22, 33, 44, 55, 66
36-72, 108, 144, 288, 180
57-114, 228, 171, 342, 456
121-363, 121, 242, 484, 605
572-2288, 4576, 2860, 1144, 5148
901-1802, 3604, 6307, 2703, 8109
1200-1200, 2400, 3600, 4800, 6000

Առաջադրանք 6.

5241
Պատ.՝ երեխաների քանակը 1, 2, 3, 6, 9, 18

Առաջադրանք 7.

4521
Լուծում
90:5=18զինվոր (1շարգում)
90:6=15զինվոր (1շարգում)
Պատ.՝Այո

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Փետրվար 20

Օրվա առաջադրանք՝
Որսորդի վախը

1.Կարդա՛ առակը և լրացրու միտքը:

Մի որսորդ առյուծի հետք էր փնտրում: Նա փայտահատին հարցրեց, թե չի՞ տեսել արդյոք առյուծի հետքը կամ որջը: Փայտահատը պատասխանեց.
— Ես քեզ հենց իրեն` առյուծին ցույց կտամ:
Որսորդը վախից գունատվեց և դողդողալով շշնջաց.
— Չէ, ինձ միայն հետքն է հարկավոր, ոչ թե առյուծը:

Առակը այն մարդկանց մասին է, ովքեր վախենում են բայց ձգտում են որպեսզի հասնեն իրենց ուզածին:

2.Վերնագրիր  առակը: Ընտրածդ վերնագիրը պատճառաբանիր: 
Որսորդի վախը, որովհետև առակում որսորդը երբ հարցնում է փայտահայտին թե տեսել է առյուծի հետքը իսկ փայտահայտը պատասխանում է, որ ես կարող եմ նույնիսկ ցույց տալ նրան և այդ ժամանակ որսորդը վախից դողդողալով շշնջում է ասելով ինձ միայն հետքն է հարկավոր:
3. Համացանցի օգնությամբ պարզիր, թե ինչու է փետրվարի 21-ը համարվում մայրենի լեզվի օր:
Մայրենի լեզվի միջազգային օր
ռւը հավերժացնում է այն քաղաքական պայքարը, որը մղվել է մոտ վաթսուն տարի առաջ բենգալերենն առանձին լեզու ճանաչելու համար: 1952թ.-ին Դաքայում ոստիկանների կրակոցներից սպանվեցին մի խումբ երիտասարդներ, որոնք դուրս էին եկել բողոքելու կառավարության՝ ուրդուն միակ պետական լեզու ճանաչելու որոշման դեմ:
4.Կարդա Վահան Տերյանի «Մթնշաղ» բանաստեղծությունը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր:
անձավ-լեռնային զանգվածի կամ գետնի մեջ գտնվող խոռոչ
նրբակերտ-րբորեն կերտված՝ կառուցված
5. Կրկնիր Վահան Տերյանի «Կարծես թե դարձել եմ ես տուն» բանաստեղծությունը
Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Փետրվարի 20. 2018թ.

Թեմա՝ Ուղղանկյունանիստ: Ուղղանկյունանիստի ծավալը:

Առաջադրանք 1.

Չափեցին լճակի ծավալը: Հետևյալ բանաձևերից ո՞րը կարող է լինել լճակի V ծավալը:
Լուծում՝ 

Պատասխան՝ V=75000մ³

 • V=75000մ³
 • V=94000մ
 • V=70000մ²
 • V=72000մ²

Առաջադրանք 2.

Psk_taisnst.png
Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա հիմքի կողմերը 4 սմ և 9 սմ են, իսկ բարձրությունը 4 սմ է:
 Լուծում
4×9=36սմ
 36×4=144սմ                                                                       Պատ.՝144սմ

Առաջադրանք 3.

Գտիր խորանարդի կողի երկարությունը, եթե նրա ծավալը 64 մ³ է:
Լուծում
V=64մ³=a*b*h=a*a*a=4x4x4
64×3=192մ³
Պատ.՝192մ³

Առաջադրանք 4.

Cube_t2.png
Որոշիր խորանարդի A կետի հեռավորությունը C կետից, եթե B կետի հեռավորությունը A կետից 56 սմ է:
Պատ.՝ 56սմ

 

Առաջադրանք 5.
ււււ.png

Ուղղանկյան մի կողմը 63 սմ է, իսկ պարագիծը՝ 156 սմ: Որքա՞ն է ուղղանկյան երկրորդ կողմը:
 Լուծում
156×2=312սմ
Պատասխան՝ ուղղանկյան երկրորդ կողմը 312սմ է:

Առաջադրանք 6.

Տրված է ուղղանկյուն:
E                                      L
Taisnsturu_skaits1.png
M                                    N

Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն այնպես, որ երկու ուղղանկյունների համար LN կողմը լինի ընդհանուր:

E                                     L                                    L1
Taisnsturu_skaits2.png
M                                    N                                   N1
Քանի՞ ուղղանկյուն կա նկարում՝
Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն:
E                                      L                                      L1                                  L2
Taisnsturu_skaits3.png
M                                   N                                       N1                                 N2
Քանի՞ ուղղանկյուն կա հիմա՝
Ենթադրենք, թե 1-ին ուղղանկյանը ավելացված են ևս 6 ուղղանկյուններ:
Քանի՞ ուղղանկյուն կլինի այդ դեպքում՝ 24, 10
Posted in Руски язик, Uncategorized

Моё имя Лиа

Сроки проекта: 13-23 февраля

23.02Участники проекта: ученики 3-5  классов и студенты 1-4  курсов колледжа

Ход проекта

         Это я 1. Поместите в блог свою фотографию и напишите о себе :                                                      ( можешь  представить в виде аудио- или видео-)

 • имя-моё имя Лиа
 • место проживания-Армения, город Ереван
 • возраст-мне девять лет
 • цвет глаз, волос-глаза чёрные, волосы каштановые
 • любимый цвет-бирюзовый
 • любимое животное-собака
 • любимая игрушка-пазл
 • любимое стихотворение-«Вот мая деревия»
 • что люблю и что не люблю-люблю смотреть мульт фильмы, играть в прятки, в волейбол. Не люблю-играть в куклы, айву, борщ и дождливую погоду
 • что о тебе думают твои родные, твоя семья-мои родные считают меня доброй, умной девочкой, моя семья любит и заботится обо мне.
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Օրվա առաջադրանք՝

1.Բաց թողնված տառերը , երկհնչյունները լրացրո՛ւ:

 Երկրագնդի վրա կյանքը հավանաբար ծովում է սկզբնավորվել: Ու թեև զարգացման միլիոնավոր տարիներ են անցել, հիմա էլ մարդու մարմնի հյուսվածքները ողողվում են լուծույթով, որն իր բաղադրությամբ շատ նման է ծովի ջրին: Դրանք անհրաժեշտ են նյութափոխության և օրգանիզմի ամբողջ գործընթացի համար: Բայց ջուրը միայն օրգանիզմի առողջ և արդյունավետ գործունեությանն է նպաստում: Ծովն ինքնին սննդանյութերի աղբյուր է: Վերջապես նաև ջրային ճանապարհների մասին հիշենք:
2.Կարդա՛ առակը և պատասխանիր հարցին: 
 Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:
Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և  վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և  դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Հարց-առաջադրանք
 Ընտրիր այն միտքը, որն արտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):
Ընտրությունդ պատճառաբանիր:
•  Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:
•  Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:
•  Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:
Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից կորցնում են քիչը նրա համար, որովհետև առակի մեջ առյուծը ուզում է նապաստակին վերձնել և ուտել, հանկարծ տեսնում է մի եղջերու և մտածում է, որ եղջերուն ավելի շատ միս կտա իրեն քան նապաստակը ու գնում է եղջերուու ետևից
3.Գրի´ր յուրաքանչյուր բառի հոմանիշը, ապա՝ հականիշը՝
Հոմանիշ
Հրձակվել-հրոսել, նետվել, խրախուսել-ոգեշնչել, վաճառել-ծախել, արթնանալ-զարթնել , լացել-արտասվել
Հականիշ
Հարձակվել-պաշտպանվել, խրախուսել-պարսավել, վաճառել-գնել, արթնանալ-քնել , լացել-ծիծաղ, ուրախությու