Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

 1. .Բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր, որոնց վերջին բաղադրիչները լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները: Ուշադրությո՛ւն դարձրու հնչյունափոխությանը:

Օրինակ`
գուժկան – չարագույժ:

Գթառատ-անգութ
թունաբեր-կարիճաթույն
մտամոլոր-անկիրթ
կրթասեր-կրթօջախ
գնդակոծել-կիսագունդ
2. Տրված նախադասությունը լրացրո՛ւ:

Բաղադրյալ բառի մեջ մտնող արմատը կարող է լինել…(օրինակ՝ անգլուխ, զարտուղի) … (օրինակ՝ գլխարկ, ուղեկից):

Բաղադրյալ բառի մեջ մտնող արմատը կարող է լինել զարտուղի ուղեկից:

 1. Տրված բառերով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:
  Կեր-կաթնակեր
  գնաց-գնացքաշար
  ասաց-հեքիաթասաց
  անվան-անվանակոչում
  մարդիկ-մարդաբնակ
Advertisements
Posted in Քիմիա, Uncategorized

Գործնական աշխատանք

Գործնական աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Գործնական  աշխատանք `Նյութերի հատկությունների ուսումնասիրում`

Ղեկավարվելով  հետևյալ  սխեմայով  բնութագրեք  հետևյալ  նյութերի` երկաթի,արծաթի,ոսկու, ջրի,կերակրի աղի,պղնձի,կավճի,ալյումինի,պղնձարջասպի , ածխաթթու գազի , շաքարի, էթիլ սպիրտի, քացախաթթվի, ացետոնի  ֆիզիկական հատկությունները  և  ֆիզիոլոգիական  ազդեցությունը  կենդանի   օրգանիզմների  վրա: 

Աղյուսակի սյունակում գրանցե՛ք տեղեկություն նյութի հոտի մասին: Ձեռքի թեթև շարժումով նյութի մակերեսից օդն ուղղեք ձեր կողմը և որոշե՛ք հոտ ունի՞արդյոք նյութը

Նյութի անվան. Ագրեգ.

վիճակը

գույնը հոտը համը Խտու-

թյունը
գ/մլ
ρ

Լուծ.

ջրում

tհալմ.

tեռմ.

Ջերմա-

Էլեկտրա-հաղորդակց.

Պլաստ.
Երկաթ
Fe
պինդ մոխ. 7,87 1539
2870
+ +
Արծաթ
Ag
պինդ սպիտակ 10,5 961
2167
+ +
Ոսկի
Au
պինդ դեղին 19,3 1063
2880
+ +
Ջուր
Ho
հեղուկ 1 0
100
Կերակիաղի
Nau
պինդ սպիտակ + 2,17 + 801
Պղինձ
Su
+ +

Posted in Քիմիա, Uncategorized

Լրացուցիչ հարցեր և վարժություններ

Երկաթին  բնութագրական  չէ  հետևյալ  ֆիզիկական  հատկությունները

1.էլեկտրահաղորդականությունը

2.մետաղական  փայլը

3.սովորական  պայմաններում  հեղուկ  վիժակը

4.ջերմահաղորդականությունը

      2.Հաստատեք համապատասխանություն հետևյալ նյութերի ու դրանց բնորոշ հատկությունների միջև,

Ա.Խմելու սոդա                          1.Պինդ է,մետաղական փայլ ունի,հոտ չունի

Բ.Երկաթ                                     2.Հեղուկ է,հոտ չունի,թափանցիկ է,անգույն

Գ.Քացախ                                   3.Պինդ է,ջրում լուծվում է,սպիտակ է,բյուրեղային է

Դ.Ջուր                                         4.Հեղուկ է,թափանցիկ է,հոտ ունի,Տարբեր  նյութերի 

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Պարապմունք 9.

Հարցերի քննարկում։

Թեմա՝  Նման միանդամներ:

Կատարյալ տեսքի ոչ զրոյական միանդամներն անվանում են նման, եթե նրանք իրար հավասար են կամ տարբերվում են միայն իրենց գործակիցներով:

Օրինակ՝ 13ab և 5ab միանդամները նման են, որովհետև տարբերվում են միայն իրենց գործակիցներով:

 

3b, 12b, 7a, 3a, 91, -6b

նման են ՝ 3b, 12b, -6b
նման են ՝ 7a, 3a

Առաջադրանքներ, համար՝ 65-71(բոլորը ա-դ)

Օրինակ ՝-3a²b  և 15a²b

Նման միանդամների գումարը և (տարբերությունը)

3a+14a=17a

14x-4x=10x

a+6a=7a

-3a+4a=a

-3aa+7b թողնում ենք և անցնում

Վարժ. 65

 1.  a²bc, 2abca, a³bc, -3bca²
Posted in Կենդանիների և բույսերի խնամք, Uncategorized

Միջավայրի խնամք

Մենք այսօր կենդանիների և բույսերի խնամքի ժամին կատարում էինք բույսերի խնամք և  մաքրեցինք միջին դպրոցի ներքին բակը: Այնտեղ աստիճաների վրա կային աղյուսներ և նրանց մեջ կար բույս որը պատվածերորոնք մենք դատարկեցինք վարդերի արմատներրի վրա դրանից հետո պղրեցրեցինք և ջրեցինք:

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

 1. Տրված բարդ բառերի երկրորդ արմատը փոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:

Բառապաշար-Բառաշար
Վիրաբույժ-Վիրակապ
Միամիտ-Միանիվ
Սևահոգի-Սևամորթ
Մանրազնին-Մանրապճեղ
Սրբատաշ-Սրբավայր
Մազապուրծ-Մազակալ
Փայտահատ-Փայտաշեն
Մթնկա-Մթնշաղ
Դյուրահավան-Դյուրագրգին
Մրրկածեծ-Մրկածուկ
Որմնադիր-Որմնանկար

 1. Տրվածբառերի բաղադրիչներով կազմի՛ր բաղադրյալ նոր բառեր:
  Հայրապետ-Հայրություն, պետություն
  դիմադիր-դիմանկար, դրվածք
  խաչակնքել- խաչքար, կնքամայր
  ծանրակշիռ-ծանրություն, կշռաքար
  գլխարկ-Գլխառատ
  զվարթաբան-զվարթադեմ, բանասեր
  ձայնասփյուռ-ձայնալար, սփյուռքահայր
  լուսապսակ-լուսապսակ,պսակադրություն
  աստղագուշակ-աստղագիտություն,գուշակություն
  մեղմաշունչ-մեղմաբնույթ,շնքակտուր
  կանխավճար-կանխիմանալ, ժամավճար
  բարետես-բարեսիրտ,տեսաբան
  ժպտալից-ժպտագեղ, լիցքաթափվել
 2. Բառերի ընդհանուր արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց ուղիղ ձևերը և տրված բառերը բացատրի՛ր արմատների միջոցով:

Ա.Ելևէջ, Իջևան, իջնել, վայրեջք:           էջ-իջնել
Բ.Բանբեր, բանակռիվ, բանաստեղծ, բանասեր:     Բան-խոսք

Գ.Սնափառ, սնամեջ, սնահավատ, սնապարծ:         սին-դատարկ

Բաղադրյալբառեր կազմի՛ր, որոնց առաջին բաղադրիչները լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ`
զովաշունչ- շնչասպառ:
Մեղմահունչ, ուղղաձիգ, դեղաբույս, աղեկտուր, տանտեր:

Posted in Քիմիա, Uncategorized

5 Դաս

Քիմիական նյութերի  ճանաչումը ըստ ֆիզիկական.քիմիական և ֆիզիոլոգիական հատկությունների
Այն հատկանիշները,որոնցով նյութերը նմանվում կամ տարբերվում են իրարից կոչվում են հատկություններ:Հատկությունները բաժանվում են`ֆիզիկական,քիմիական և ֆիզիոլոգիական:
Ֆիզիկական հատկություններն են`նյութի ագրեգատային վիճակը,գույնը,հոտը,համը,լուծելիությունը ջրում,պլաստիկությունը,խտությունը,ջերմա- և էլեկտրահաղորդականությունը և այլն:
Քիմիականը`թե տվյալ նյութը ինչպիսի այլ նյութերի հետ է փոխազդում առաջացնելով նոր նյութեր:
Ֆիզիոլոգիականը`նյութի աղդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա:

Քիմիական նյութերի դիտում, նկարագրում, չափում, քիմիական փորձ:

Ներկայումս ավելի քան 25 միլիոն նյութ է հայտնի: Ինչպե՞ս դրանք տարբերակել,

ինչպե՞ս ուսումնասիրել: Այդ հարցում մեզ կօգնեն մեր տեսողությունը, գիտակցությունը,

լսողությունը, համի, հոտի զգացողությունները և ֆիզիկական գործիքները:

Փորձասեղանին դրված են միատեսակ չորս բաժակ` ապակե, ալյումինե, պղնձե և

կապարե: Պղինձը տարբերվում է մյուսներից իր կարմրավուն գույնով, ապակին

թափանցիկ է, իսկ ալյումինը և կապարը նման են. երկուսն էլ մոխրագույն են: Եթե

բաժակները մեր ձեռքը վերցնենք, կզգանք, որ կապարն անհամեմատ ծանր է ալյումինից:

Ինչպե՞ս տարբերեցինք ապակի, պղինձ, ալյումին և կապար նյութերը: Մենք

առանձնացրինք գլխավոր հատկանիշները` գույնը, թափանցիկությունը, խտությունը:

Հատկանիշները, որոնցով նյութերը տարբերվում են մեկը մյուսից կամ նմանվում են

իրար, անվանվում են հատկություններ:

Հատկություններն ուսումնասիրվում են՝ որոշակի պայմաններում նյութերը

նկարագրելու, տարբերակելու և օգտագործելու համար:

Նկարագրել նյութը՝ նշանակում է թվարկել նրա հատկությունները: Տարբերում են

նյութերի ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները և ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմի վրա:

Դուք բնագիտությունից և ֆիզիկայից արդեն գիտեք, որ յուրաքանչյուր նյութ ունի

որոշակի ֆիզիկական հատկություններ, որոնցով այն տարբերվում է մյուսներից:

Նյութերի ֆիզիկական հատկություններն են՝ ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ,

պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտ-

րահաղորդականությունը, հալման և եռման ջերմաստիճանները, լուծելիությունը ջրում և այլ լուծիչներում:

Ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը կարելի է որոշել և

նկարագրել զգայարանների օգնությամբ:

Նյութերի լուծելիությունը հեշտ կարելի է որոշել փորձով: Այդպիսի փորձ դուք

կատարում եք տանը ամեն օր: Մենք լավ գիտենք, որ շաքարը և աղը հեշտությամբ լուծվում են ջրում:

Բնության մասին գիտելիքը մարդը ստանում է շատ կարևոր եղանակով`

դիտարկումով:

Դիտարկումը ուշադրության կենտրոնացումն է ճանաչվող օբյեկտի վրա` այն

ուսումնասիրելու նպատակով:

Դիտարկումը շրջակա աշխարհի առարկաների մասին պատկերացումների

նպատակաուղղված ընկալման գործընթաց է: Դիտարկումով մարդը տեղեկատվություն է

կուտակում շրջակա աշխարհի վերաբերյալ, համակարգում դրանք և փնտրում

օրինաչափություններ: Հաջորդ կարևոր քայլը այն պատճառների փնտրտուքն է, որոնցով

բացատրվում են գտնված օրինաչափությունները: Որպեսզի դիտարկումը արդյունավետ լինի, անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները.

 1. հստակ որոշել ուշադրության առարկան` կոնկրետ նյութը, նրա հատկությունները կամ մի նյութի փոխարկումը մյուսի, այդ փոխարկման իրականացման պայմանները:
 2. Դիտարկողը պետք է իմանա՝ ինչու է անցկացնում դիտարկումը, հստակ ձևակերպի դիտարկման նպատակը:
 3. Որպեսզի դրված նպատակը հասանելի լինի, կարելի է կազմել դիտարկման պլան: Եթե դիտարկումից արդյունք է ստացվել, ապա այն բացատրելու համար կարելի է վարկած առաջ քաշել:

Գիտական դիտարկումը տարբերվում է կենցաղային դիտարկումից: Որպես կանոն,

գիտական դիտարկումը կատարվում է խիստ հսկվող պայմաններում: Առավել հաճախ այդպիսի դիտարկում կատարվում է հատուկ տարածքում`փորձասենյակում .Դիտարկումը, որը կատարվում է հսկվող պայմաններում, անվանվում է

փորձարկում՝ էքսպերիմենտ («էքսպերիմենտ» բառը լատինական ծագում ունի

(experimentum), որը հայերենում թարգմանվում է «փորձ»): Փորձը թույլ է տալիս հաստատել կամ ժխտել այն վարկածը` ենթադրությունը, որը ծնվել է դիտարկումից: Այդպես ձևավորվում է եզրակացությունը:

Ընդունված է փորձը ձևակերպել հատուկ մատյանում, որն անվանվում է լաբո-

րատոր: Այդ նպատակի համար կարելի է վերցնել սովորական տետր, սակայն գրան- ցումը նրանում կլինի մի փոքր անսովոր: Նշվում են փորձի կատարման ժամանակը, անվանումը, փորձի ընթացքը, որը հարմար է գրանցել աղյուսակի ձևով.

Posted in Կենդանիների և բույսերի խնամք, Uncategorized

Կատարում ենք կենդանիների խնամք ագարակում

Այսօր ընտրության ժամին ինչպես որ այսքան ժամանակ չենք եղել ներքին բակում կամ աղբ և չորացած տերևներ ենք հավաքել: Այլ այս անգամ գնացել ենք ագարակ և կատարել ենք կենդանիների խնամք:Այսօր ընտրության ժամին գնացինք ագարակ և կատարեցինք կենդանիների խնամք: Սկզբում գնացին շների մոտ: Այնտեղ կային բազմաթիվ տեսակի կենդանիներ որոնք պահված էին վանդակներում:

Posted in Կենդանիների և բույսերի խնամք, Uncategorized

Բակային աշխատանք

Այսօր ընտրության ժամին կատարում էինք բակային աշխատանք: Մենք մաքրեցինք մեր դպրոցի ներքին բակը այնտեղ կային՝ չորացած տերևներ, աղբ և չորացած ծյուղեր: Մենք էլ բահերով, փոցխերով, ավելներով, սավոկներով, աղբի տոպրակներով և ձեռնոցներով մաքրեցինք: Մենք մաքրեցինք մեր միջավայրը որպեսզի կեղտոտ չլինի և մաքուր լինի: Մենք մաքրում ենք մեր միջավաաայրը որպեսզի կողքից բոլորը տեսնեն սովորեն և օրինակ վերցնեն: Աղբը հատակին թափելու փոխարեն կարելի է աղբամանի  մեջ լցնել: Ավելի հստակ կարող եք տեսնել տեսանյութում: