Posted in English, Uncategorized

My school

I love my school. My school is very different from all the schools in Armenia. The best school for me is my school. School is my second home. We work with computers. Our school is very popular. Our school is of great origin. My school has seven branches. When someone tries to hurt our school, we do our best to win. We sit where we want, and if the lecturer says you should sit here listen to the lecturer and sit there. There is also a choice in our school. We are given sections and choices on where to spend four lessons a week and what to learn.

Advertisements
Posted in English, Uncategorized

Homework

  1. Sara loves (love) films.
  2. My friends hate (hate) sport.
  3. You takes (take) good photographs.
  4. Mrs Jameson teaches (teach) us English.
  5. My father fliesu (fly) to France twice a year.
  6. My mum reads (read) a lot of books.
  7. We go (go) to school at 8.30 in the morning.
Posted in English, Uncategorized

Homework

Translation

Քլեր Վիլիամսը  15 տարեկան է : Նա Ուելսից է :Նրա ընկերները խաղում են վոլեյբոլ  և գնում են կինոթատրոն : Նրանք սիրում են լողալ և պարել:Բայբց Քլերը չի սիրում :Նա ունի անսովոր հոբբի.մեղվապահություն:Նա ունի փեթակ: Նա վստահ չէ ,սակայն կարծում է, որ ունի մոտավորապես 40,000 մեղու:

Գարնանը այսպիսին է Քլերի սովորական կիրակին.

7:30  Քլերը արթնանում է :Նա նախաճաշում է իր ծնողների հետ:

8:30 Քլերը հաքնում է իր հատուկ շորերը և գնում էն այգի:Նա կերակրում է մեղուների շաքարով և ջրով:Նա երբեմն նաև լուսանկարում է մեղուներին :

Posted in English

Collaborative project/Թարգմանություններ / translations

Մեծագույն իմաստնություն… The greatest wisdom …

Առակ նեղվածության մասին… About Parable Sting …

Ինչո՞ւ են մարդիկ գոռում… Why are people screaming…

Ինչ պատվիրում ես, այն էլ ստանում  ես… Whatever you order, you get it …

Յուրաքանչյոր մարդ ինչ–որ մեկի խնդրի լուծումն է Everyone is the solution to someone’s problem

Ընկերների մասին About friends

CLASSWORK

ՍԻՐՈ ՄԱՍԻՆ About love

 

Posted in English, Uncategorized

Մեծագույն իմաստնություն… The greatest wisdom …

Մի անգամ գիշերն այն նահանգում, ուր տեղակայված էր վանական համալիրը, առատ ձյուն տեղաց: Առավոտյան, երբ աշակերտները հավաքվեցին սրահներից մեկում, ուսուցիչն ասաց`ի՞նչ անենք, որ այս ձյունը մաքրվի: Աշակերտներից մեկն առաջարկեց աղոթել, որ եղանակը տաքանա, մյուսն ասաց, որ պետք չէ սենյակներից դուրս գալ  մինչև ձյան հալվելը, երրորդն էլ հավելեց, թե նրա համար, որ ճանաչել է իմաստնությունը, միևնույն պիտի լինի՝ կա՞ ձյուն, թե՞ ոչ:

Ուսուցիչն ուշադիր լսեց բոլորին ու ասաց.

– Իսկ այժմ վերցնում ենք գոգաթիակներն ու գնում ձյունը մաքրելու:

Առակի միտքն այն է, որ չմոռանանք, որ խոսքից միշտ պետք է գործի անցնել. դա է, որ աշխատում է անխափան:

Once at night in the state, where it was located monastic complex, heavy snowstorm. In the morning, when the disciples gathered in one of the halls, the teacher said` what do, that this snow will be cleaned. One of the disciples offered to pray, the weather will warm up, the other said, that you do not have to get out of the room until the snow melts, the third one added, for him, that has recognized wisdom, all the same` there is snow, or not.

The teacher listened carefully to everyone and said:

— And now we take the scoop and buy snow.

Idea is that the parable, that we should not forget, that word should always be put into action: it is, that works uninterruptedly.

 

Posted in English, Uncategorized

Առակ նեղվածության մասին… About Parable Sting …

Աշակերտն ուսուցչին հարցրեց.

– Դու այնքան իմաստուն ես, միշտ լավ տրամադրություն ունես, երբեք չես բարկանում: Օգնիր, որ ես էլ այդպիսին դառնամ:

Ուսուցիչը համաձայնեց և խնդրեց, որ աշակերտը բերի մեկ կարտոֆիլ ու թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակ:

– Եթե դու բարկանաս ինչ-որ մեկի վրա և նեղանաս նրանից, վերցրու կարտոֆիլը, նրա վրա գրիր այն մարդու անունը, ում հետ վիճել ես, և դիր տոպրակի մեջ:

– Եվ վե՞րջ,- հիասթափված ասաց աշակերտը:

– Ոչ,- պատասխանեց ուսուցիչը,- դու այն միշտ քեզ հետ պիտի տանես, ուր էլ որ գնաս, և ամեն անգամ, երբ էլի ինչ-որ մեկը նեղացնի քեզ, կարտոֆիլի վրա ավելացնես նրա անունը:

Աշակերտը համաձայնեց: Անցավ որոշ ժամանակ: Աշակերտի տոպրակը լցվեց կարտոֆիլներով և շատ ծանրացավ: Շատ դժվար դարձավ այն միշտ հետը տանելը: Բացի դրանից, առաջինը դրված կարտոֆիլը սկսեց փչանալ, ու ահավոր հոտ տարածվեց շուրջբոլորը:

Այդ ժամանակ աշակերտը եկավ ուսուցչի մոտ ու ասաց.

– Սա արդեն հնարավոր չէ տանել. Նախ՝ շատ ծանր է արդեն, հետո էլ՝ կարտոֆիլը փչացել է: Մի ուրիշ բան առաջարկիր:

Ուսուցիչն ասաց.

– Լսիր, նույն բանը քեզ հետ է կատարվում: Ուղղակի դու դա միանգամից չես նկատում: Քայլերդ վերածվում են սովորության, սովորությունը` բնավորության, ինչն էլ ծնում է վատ արատներ: Ես քեզ հնարավորություն տվեցի դրան կողքից հետևել: Ամեն անգամ, երբ կորոշես նեղանալ որևէ մեկից կամ, հակառակը, նեղացնել ինչ-որ մեկին, մտածիր` արդյո՞ք քեզ պետք է այդ բեռը:

The pupil asked the teacher:

-Are you so wise, always have a good mood, you never get angry.
Help, that I will be like that.

The teacher agreed and supplicate, that a student bring one potato and a transparent polyethylene bag.

If you’re angry with someone and get upset, Take the potatoes, write on it the name of the person, whom you have argued with, and put it in the bag.

“And finally,” said the student disappointed. “No,” replied the teacher, “you always bring it with you wherever you go, add his name on potatoes.

The student agreed. It’s been a while. The student bag filled with potatoes was very heavy. It was very difficult to always keep it back. Additionally, potatoes began to decay, and the terrible smell spread around.

At that moment, the disciple came to the teacher and said:

— This is not possible anymore. First, it is very hard, and then the potatoes have been spoiled. Offer something else.

The teacher said:

“Listen, the same thing happens to you.” You just do not notice it at once. Your steps are transformed into a habit, a habit of character, which causes bad flaws. I gave you the chance to follow it. Every time you decide to shrink from someone or vice versa, To hurt someone, think of whether you should have the burden.

Posted in English, Uncategorized

Ինչո՞ւ են մարդիկ գոռում… Why are people screaming…

 

Մի անգամ Ուսուցիչն աշակերտներին հարցնում է.

– Ինչո՞ւ են մարդիկ վեճերի ժամանակ բարձրացնում ձայնը:

– Երևի նրանք կորցնում են հանգստությունը,- ենթադրեց աշակերտներից մեկը:

– Բայց ինչո՞ւ ձայն բարձրացնել, եթե 2-րդ մարդը կանգնած է կողքիդ,- կրկին պնդեց Ուսուցիչը:

Աշակերտները շփոթված թոթվեցին ուսերը: Ակնհայտ էր, որ այդ մասին նրանք չեն մտածել: Այդ ժամանակ Ուսուցիչն ասաց.

– Երբ մարդիկ վիճում են, և նրանց միջև դժգոհությունը մեծանում է, նրանց սրտերը հեռանում են միմյանցից, ու դրա հետ միասին՝ հեռանում են նաև նրանց հոգիները, և որպեսզի միմյանց լսեն, նրանք ստիպված բարձրացնում են ձայնը: Եվ ինչքան նրանց բարկությունն ու չարությունը մեծ է, այնքան բարձր են նրանք գոռում: Իսկ երբ մարդիկ սիրահարված են լինում, նրանք ձայն չեն բարձրացնում, այլ շատ ցածր են խոսում, քանի որ նրանց սրտերը շատ մոտ են գտնվում իրար, իսկ նրանց միջև եղած հեռավորությունը ջնջվում է: Իսկ երբ մարդկանց սերն է իշխում, նրանք անգամ չեն խոսում, շշնջում են, իսկ երբեմն էլ ոչ մի բառ պետք չի լինում միմյանց հասկանալու համար. նրանց աչքերն ամեն ինչ ասում են: Մի մոռացեք, որ վեճերը ձեզ հեռացնում են միմյանցից, իսկ բարձր արտաբերված խոսքերն այդ հեռավորությունը մեծացնում են մի քանի անգամ: Մի չարաշահեք այն, քանի որ կգա մի օր, երբ այդ հեռավորությունն այնքան մեծ կլինի, որ հետդարձի ճանապարհն այլևս չեք գտնի:

One time the teacher asks the disciples.

— Why do people raise their voices during quarrels.

“Maybe they lose the peace, He assumed one of the disciples

But why not raise the voice, if the second person stands next to you,-again insisted on the Teacher.

The students were shocked by their shoulders. Obviously, they did not think about it. The Teacher then said.

When people argue and their displeasure increases, their hearts move away from each other,and along with it, they also leave their souls, and to hear each other, they have to raise their voices. And how far their anger and wickedness are, the more they scream. And when people are in love, they do not raise their voices, but speak very poorly, because their hearts are very close together, and the distance between them is wiped out. When people control the love of the people, they do not even speak, whisper, and sometimes no words need to be understood: their eyes say everything. Do not forget that the quarrels you are removing from each other, and the words that are high above you increase the distance several times. Do not abuse it, because it will come a day, do not abuse it, because it will come a day.

Posted in English, Uncategorized

Ինչ պատվիրում ես, այն էլ ստանում  ես… Whatever you order, you get it …

Մի կին լարված ու ջղային գնում է տրոլեյբուսով և մտածում. «Սա ի՞նչ կյանք է: Ուղևորները կոպիտ են ու անտաշ, ամուսինս հարբեցող խոզի մեկն է, երեխաներս՝ ծույլեր ու խուլիգաններ, իսկ ես` խեղճ ու դժբախտ»: Այս ամենը լսում է նրա հետևում կանգնած պահապան հրեշտակը, գրի առնում, ապա կրկին կարդում գրածը ու մտածում. «Եվ այս կնոջ ինչի՞ն են պետք սրանք. Դե՛, եթե չի ուզում, ինչ պատվիրում է, այն էլ կկատարենք…»: Մտածեք Ձեր ամեն մի բառի շուրջ:

A woman was tense and nervous and thinking about going to the trolley: «What is this life: The passengers are rough and heavy, my husband is one of the drunken pigs, children`laziness and hooligans, and me`poor and unhappy». All this listens behind him standing Guardian angel, write down,  then read it again and thinking: «And what does this woman need to do: De, if he does not want, what he orders, we will do it too…». Think about your every word.

Posted in English, Uncategorized

Յուրաքանչյոր մարդ ինչ–որ մեկի խնդրի լուծումն է Everyone is the solution to someone’s problem

Այս միտքը մի անգամ հնչեց իմ իմաստուն տատիկի բերանից: Ես շատ զարմացա, ու նա, նկատելով իմ զարմանքը, կրկնեց, որ ես ինքս էլ ինչ-որ մեկի խնդրի լուծումն եմ, ապա բացատրեց իր միտքը.

– Շնորհը, որ քեզ տրված է, միգուցե բոլորին չէ, որ պետք է, սակայն այն, անկասկած, պարզապես անհրաժեշտ է ինչ-որ մեկին. քո ժպիտը, քո սերը, քո ուժը:

This thought sounded once from the mouth of my wise grandmother. I was very surprised, and he,  noticing my amazing, repeated, that I myself am the solution to someone’s problem, then explained his idea:

— Grace, which is given to you, maybe not everyone, that should, but it, no doubt, just need someone: your smile, your love, your strength.

Posted in English, Uncategorized

Ընկերների մասին About friends

Իմաստուն մարդուն հարցրեցին. «Ընկերության քանի՞ տեսակ գոյություն ունի»

— Չորս,-նա պատասխանեց,- կան ընկերներ, որոնք ասես սնունդ լինեն. դու նրանց կարիքն ունես ամեն օր։ Կան ընկերներ, ովքեր դեղի նման են. փնտրում ես նրանց, երբ քեզ վատ ես զգում։ Կան ընկերներ, որոնք ասես հիվանդություն լինեն. նրանք իրենք են քեզ փնտրում։
Կան նաև այնպիսի ընկերներ, որոնք օդի նման են. նրանց չես տեսնում, սակայն նրանք միշտ քեզ հետ են։

The wise man asked.  «Company how many species there exists»
-Four, ask -he there are friends who say that to be food you are theirs do You Need It every day. Are there friends who are the drug They are like: looking for them when you are bad I feel. Are there friends which are like an illness be they are They are looking for you. There are also such friends who are in the air They are like: do not you are always with you.