Posted in English, Uncategorized

Grammar 3

 1. How many players are in a handball team?

 2. How much pocket money do you get per week?

 3. How much time is left?

 4. How many sisters does Ella have?

 5. How many coins did you find yesterday?

 6. How much water is in this bottle?

 7. How many crosswords did she solve correctly?

 8. How much milk do they have for breakfast?

 9. How many bikes were stolen last year?

 10. How much coffee do your parents drink per day?

Posted in English, Uncategorized

Grammar 2

 1. go → wentgone
 2. say → saidsaid
 3. do → diddone
 4. come → camecome
 5. have → hadhad
 6. stand → stoodstood
 7. make → mademade
 8. buy → boughtbought
 9. sit → satsat
 10. swim → swamswum
 11. speak → spokespoken
 12. see → saw → seen
 13. write → wrotewritten
 14. sing → sangsung
 15. run → ranrun
Posted in English, Uncategorized

Grammar 1

 1. Last year we visited St. Paul’s Cathedral and the Tower.

 2. Mount Everest is the highest mountain on earth.

 3. Loch Ness is the most famous lake in Scotland.

 4. Most children like sweets.

 5. The summer of 2003 was hot and dry.

 6. The Plaza Hotel is on the corner of 59th Street and 5th Avenue.

 7. My sister often stays at Uncle Tim’s in Detroit.

 8. Our friends the Millers moved to Florida last August.

 9. Smog is a problem in big cities.

 10. Our children go to school by bus.

Posted in English, Uncategorized

Christmas story

Once there was a poor boy. That boy had no relatives․ And he had been living with her grandmother for several years․ His grandmother had no money to buy a gift for his grandson. And he was offended․ All his friends were showing their gifts․ And he had nothing․ He went to the store with the money he had collected to buy a gift for Grandma. Unfortunately, his money was not enough. And the shopkeeper pitied her for a free Christmas present. The boy made a gift to his grandmother on New Year’s Eve and gave it to her grandmother. And the grandmother could not afford a gift for her grandson. And that’s how the Christmas ended․ And boy was happy, that someone bought a gift at least once.

Posted in English, Uncategorized

One who read the future Նա, ով կարդում է ապագան

One who read the future

A man who lived a long time ago believed that he could read the future in the stars. He called himself an Astrologer and spent his time at night gazing at the sky. He was always busy worrying about future and villagers often came to him, hoping to know what their future holds.

One evening he was walking along the open road outside the village. His eyes were fixed on the stars. He thought he saw there that the end of the world was at near. He lost in his thoughts about the future. As he was looking at the stars, he kept walking without looking down. Suddenly, he fell into a ditch full of mud and water.

He was sinking in the muddy water, and madly trying to claw at the slippery sides of the hole in his effort to climb out. He was unable to crawl out and fearing for his life, he started screaming for help. His cries for help soon brought the villagers running.

As they pulled him out of the mud, one of them said, “You pretend to read the future in the stars, and yet you fail to see what is at your feet! This may teach you to pay more attention to what is right in front of you, and let the future take care of itself.”

“What use is it,” said another, “to read the stars, when you can’t see what’s right here on the earth?”

Մի մարդ կար, նա ապրումել էր երկար ժամանակ, նա հավատում էր, որ նա կարող է կարդալ ապագան աստղի մեջ: Նա իրեն անվանում էր աստղագուշակ և մի անգամ գիշերում էր իր ժամանակը գիշերները նայելով դեպի երկինք: Նա միշտ զբաղված էր անհանգստանալու ապագայով, և գյուղացիները հաճախ էին գալիս նրա մոտ, հույս ունենալով, թե որն է իրենց ապագան:

 

Մի երեկո նա քայլում էր գյուղի սահմաններից դուրս գտնվող բաց ճանապարհով: Նրա աչքերը ֆիքսված էին աստղերի վրա: Նա մտածեց, որ այնտեղ տեսնում է, որ աշխարհի վերջը մոտ է: Նա խորացած էր ապագայի մասին իր մտորումների մեջ: Քանի որ նա նայում էր աստղերին, և  քայլում էր առանց ներքև նայելու: Հանկարծ նա ընկավ ցեխով և ջրով լի ջրամբարի մեջ:

 

Նա խորտակվում էր պղտոր ջրի մեջ, and madly trying to claw at the slippery sides of the hole in his effort to climb out. Նա չկարողացավ սողալ և վախենալով իր կյանքի համար, նա սկսեց գոռալ օգնության համար: Օգնություն կանչելուց նրա գոռգռոցը շուտով հավաքեց մի խումբ գյուղացիներին:

 

Երբ նրան դուրս հանեցին ցեխից, ասաց գյուղացիներից մեկը, «Դուք ձևացնում եք, որ ապագան կարդում եք աստղերի մեջ, և դեռ չես կարողանում տեսնել, թե ինչն է քո ոտքերի տակ! Սա կարող է սովորեցնել ձեզ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ձեր առջև դրված ճիշտին, և թող ապագան ինքն իրեն հոգ տանի»: «Ի՞նչ օգուտ», — ասաց մեկ այլ, «Աստղերը կարդալ, երբ չես կարողանա տեսնել, թե ինչն է այստեղ երկրի վրա»:

Unclear words

 

Posted in English, Uncategorized

grammar 

grammar 1

 1. They have to write a test.

 2. She has to clean her desk.

 3. Ken and Liz have to learn English words.

 4. Andy has to help his brother.

 5. We have to do our homework.

 6. He has to write with a pencil.

 7. have to feed the hamster.

 8. You have to take photos.

 9. Victoria has to read the newspaper.

 10. The teacher has to send a text message.

  grammar 2

 

 1. He doesn’t have to work in the evening.

 2. We don’t have to go shopping.

 3. The friends don’t have to get up early.

 4. Mandy doesn’t have to read the instructions.

 5. You don’t have to do the project.

 6. don’t have to play the guitar.

 7. They don’t have to carry the buckets.

 8. She doesn’t have to wash my T-shirt.

 9. Mum doesn’t have to make sandwiches.

 10. Frank and Joel don’t have to draw a picture.

Posted in English, Uncategorized

ex.9/a

 1. She only two hours every morning – its just a part – time job.
 2. When I’ve got some money, I always put it in the bank and save it.
 3. I work every Saturday to earn job some money for myself.
 4. I go to bed early on a Friday because I’ve got a Saturday job.
 5. I like to spend my money on clothes and CD’s.
 6. I don’t work at all because my parents give me pocket Money every month.
 7. That film is really awful – so don’t waste your money by going to see it!
 8. My brother works 9-5, five days a week – it’s a full time job.
Posted in English, Uncategorized

My plans for the future

I really like math arithmetic and similar subjects. And I want to become a teacher and teach the kids that subject. One of my future plans also has something to teach my kids about painting. I have a little brother, I can master that subject very well, and I can be my brother. I also want to grow good businesses and help anyone I can.

Posted in English, Uncategorized

About my mom’s job

Mother worked as a teacher in the kindergarten “Mkhitar Sebastatsi”. My mother was very excited about her work, she always came home and told. My mother worked with 2-4 year olds.There were times when my mother went to bed late in the evening to prepare materials for the children.

My mother is not working now because my brother was born. My brother will be 9 months old soon.When my brother turns 2, my mother will happily attend work with my brother.

Гаяне Парванян

Образовательный комплекс "Мхитар Себастаци"

Հ․ Լիանա «Մ․ Սեբաստացի» կրթահամալիր 2019թ.

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Միջին դպրոց 7-4 դասարան

Խոշորացույց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Լիա Համբարձումյան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Միջին դպրոց 7-4 դասարան