Posted in Русский язык, Առանց կարգի

Домашнее задание

Упражнения:

1.Составьте словосочетания числительных, ОБА, ОБЕ со следующими словами в формах именительного и дательного падежей.

Образец:Оба сына; обоим сыновьям.

Дерево, дорога, дочь, вещь, постель, ведро, бланк, вакансия, директор, подпись, докладная записка, заявление, предложение, лицо.

Оба дерево, обоим деревьям
обе дороги, обеим дорогам
Обе дочери, обеим дочерям
Обе вещи, обеим вещам
Обе постели, обеим постелям
Оба ведра, обоим ведрам
Оба бланк, Обоим бланкам
Обе вакансии, Обеим вакансиям
Оба директора, обоим директорам
Обе подписи, обеим подписям
Обе докладные записки, обеим докладным запискам
Оба заявления, обоим заявлениям
Оба предложения, обоим предложениям
Оба лица, обоим лицам

2. Правильно образуйте окончания числительных и согласующихся ними существительных(написать числа словами).

В диссертации имеется приложение с шестьюдесятью пятью(65) схемами 2. В библиотеке не хватает девяти (9) книг. 3. В новом посёлке в пятистах (500) домах работают печи на природном газе. 4. В Антарктиду доставили самолётом двадцать четыре (24) полярника 5. Техникум выпустил пятьдесят два (52) молодых специалистов.

3. О том, что числительные часто употребляются в образной речи, говорит множество пословиц, поговорок и загадок. Игра «Продолжи!».

1) Одна голова хорошо, а (…)

2) Семь раз отмерь – (…)

3) Не имей сто рублей, а (…)

4. Прочитайте фразеологизмы с числительными. Попробуйте объяснить, что они обозначают .

1.От горшка два вершка.

2.Как две капли воды.

3.Два сапога – пара.

5. Какие вы еще знаете фразеологизмы с числительными? Запишите их.

Posted in Русский язык

Дом

Под словом дом я представляю семью. Каждый человек счастлив в тот доме где находятся эго родные. В родной среди я считаю себя как дома. Мой второй дом это школа потому что мы пол дня проводим там. Дом нужен для того чтобы каждый человек жил со своей семьёй.

Posted in Առանց կարգի

Դաս․ 6

Թեմա ՝ Ներգծյալ, կենտրոնային  անկյուններ:

Աշխատանք գրքից՝ 160, 161, 162, 163:

161․

ա)

360-80-152=128
128:2=64
x=64

բ)

30×2=60
125+60=185
360-185=175
x=175

գ)

360-180-112=68
68:2=34
x=34

դ)

20×2=40
215+40=255
360-255=105
x=105

Posted in Հանրահաշիվ 8, Առանց կարգի

Դաս 5․

Դաս 5. Խնդիրների քննարկում:

Թեմա՝ Շրջանագծի աղեղի աստիճանային չափը

Տեսական նյութ

Շրջանագծի վրա նշենք երկու կետ՝ A-ն և B-ն: Դրանք շրջանագիծը տրոհում են երկու աղեղի: Այդ աղեղները տարբերելու համար նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նշենք միջանկյալ կետ, օրինակ՝ L-ը և M-ը:

Աղեղները նշանակում են այսպես՝ ALB և AMB: Երբեմն նշանակում են առանց միջանկյալ տառի, երբ պարզ է լինում, թե խոսքը որ աղեղի որի մասին է:

Սահմանում: Աղեղը կոչվում է կիսաշրջանագիծ, եթե նրա ծայրերը միացնող հատվածը այդ շրջանագծի տրամագիծն է:

Սահմանում:Անկյունը, որի գագաթը շրջանի կենտրոնն է, կոչվում է նրա կենտրոնային անկյուն: 

Դիցուք O կենտրոնով շրջանի կենտրոնային անկյան կողմերը շրջանագիծը հատում են A և B կետերում: AOB կենտրոնային անկյանը համապատասխանում են A և B ծայրերով երկու աղեղ: Եթե <AOB-ն փռված է, ապա նրան համապատասխանում է երկու կիսաշրջանագիծ: Իսկ եթե անկյունը փռված չէ, ապա ասում են, որ այդ անկյան ներսում ընկած աղեղը փոքր է կիսաշրջանագծից, մյուսը՝ մեծ:

Շրջանագծի աղեղը կարելի է չափել աստիճաններով: 

Եթե O կենտրոնով շրջանագծի AB աղեղը փոքր է կիսաշրջանագծից  կամ կիսաշրջանագիծ է, ապա համարվում է, որ նրա աստիճանային չափը հավասար է AOB կենտրոնային անկյան աստիճանային չափին:

Իսկ եթե AB աղեղը մեծ է կիսաշրջանագծից, ապա համարվում է, որ նրա աստիճանային չափը հավասար է 3600-<AOB:

:

Այստեղի հետևում է, որ շրջանագծի՝ ընդհանուր ծայրեր ունեցող երկու աղեղների աստիճանային չափերի գումարը հավասար է 3600:

Սահմանում: Այն անկյունը, որի գագաթները գտնվում են շրջանագծի վրա, իսկ կողմերը հատում են այդ շրջանագիծը, կոչվում է ներգծյալ անկյուն:

Թեորեմ: Ներգծյալ անկյունը չափվում է այն աղեղի կեսով, որի վրա հենվում է:

Աշխատանք գրքից՝ 156, 157, 159:

Posted in Հայոց լեզու 8

Բայ

Դո՛ւրս գրիր այն բայերը, որոնք կարող են կրավորական դաոնալ, և դարձրո՛ւ: 

Օրինակ` 

փնտրել — փնտրվել: 

Վազել, երգել-երգվել, ցրել-ցրվել, կոտրել-կոտրվել, դնել-դրվել, թռչել, թրջել-թրջվել, գալ, գնալ, հեռանալ, հեռացնել-հեռացվել, հնարել-հնարվել, ներել-ներվել, լուսանալ, մթնել, մթնեցնել-մթենցվել, բարձրանալ, թխել-թխվել, մրմռալ, մաքրել-մաքրվել, դողալ, վախենալ, սրբել-սրբվել, կարել-կարվել, հավաքել-հավաքվել, սարսռալ, հաչել, սիրել-սիրվել, մլավել, ծիծաղել, խոսել, հուզել-հուզվել, վիճել: 

Բառաշարքում գտիր հոմանիշ բայերի զույգեր:

Թառամել, առողջանալ, զմայլվել, պարծենալ, թոշնել, անհայտանալ, հիանալ, սուզվել, ապաքինվել, ընկղմվել, հպարտանալ, չքանալ:
թառամել-թոշվել
առողջանալ-ապքինվել
զմայլվել- հիանալ
պարծենալ-հպարտանալ
անհետանալ-չքանալ
սուզվել-ընկվել

.Կետերի փոխարեն պահանջված ձևով գրի՛ր փակագծում դրված բառերն ու բառակապակցությունները:
Երգելիս ձայնը գլուխն էր գցում: (երգել — ե՞րբ) ելիս , ալիս
Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար վախենալուց: (վախենալ — ինչի՞ց)
Թեյը տանելիս թափեց: (տանել — ե՞րբ)
Կենսախինդ մարդիկ վախենում են տխուր կամ ծանր երևալուց: (լուրջ, տխուր կամ ծանր երևալ — ինչի՞ց)
Ու Մոսկվա գնալուց առաջ մի երկու օրով ման է գալիս հարազատ վայրերում: (գնալ — ինչի՞ց)
Մեղր լցնելուց մի կաթիլ գետին թափեց: (լցնել – ե՞րբ)

 1. Կետերի փոխարեն փակագծում դրված բայերը գրի՛ր պահանջված ձևով:
  Այդ նամակը կարդալիս նա գունատվեց: (կարդալ — ե՞րբ)
  Ամբողջ երեկո կարդալուց հոգնած՝ դուրս եկավ զբոսնելու: (կարդալ — ինչի՞ց)
  Այդ տունը կառուցելիս սպասում էր որդու վերադարձին: (կառուցել — ե՞րբ)
  Չգիտես ինչու, վախենում էր իր վերջին կամուրջը մինչև վերջ կառուցելուց: (կառուցել — ինչի՞ց)
  Ականջները խշշում էին ամբողջ օրն այդ աղմուկը լսելուց: (լսել — ինչի՞ց)
  Իրիկնապահին տուն դառնալիս մի անգամ էլ հիշեց խոստումը: (դառնալ — ե՞րբ)
  Վիրավորվել էր ընկերոջ՝ առանց պատճառի հետ դառնալուց: (դառնալ — ինչի՞ց)
  Վրա-վրա հիվանդանալուց նիհարել էր: (հիվանդանալ — ինչի՞ց)
  Հիվանդանալիս միշտ էլ նիհարում է: (հիվանդանալ — ե՞րբ):

  3. Ընդգծված բառը փոխարինի՛ր տրված բայերից մեկով:
ա) Խոցված ընկավ ձիուց ու օգնություն կանչեց: Ծաղրուծանակից վիրավորված նեղված ու որոշեց այդ մասին էլ ոչ մեկի հետ չխոսել:
(խոցված, սրահարված, սվինահարված, նեղացած, վշտացած)
բ) Երիտասարդի անկեղծ ժպիտն ու համարձակ խոսքերը նրան հմայեց:
Որոշել էր անպայման նվաճել այդ բերդը, որտեղ երկրի ողջ հարստությունն էին պահել:
(տիրանալ, սեփականել, նվաճել, հրապուրել, հմայել)
գ) Այս պատվանդանի վրա հուշարձան են վեր հանել:
Հարկավոր է կասեցնել այդ վիրավորական խոսակցությունը:
Էլեկտրական լարերի համար այստեղ մի սյուն են կառուցել:
(բարձրացնել, վեր հանել, ոտքի հանել, հաստատել, կերտել, շինել, կառուցել, կասեցնել, դադարեցնել):
Սուսան Մարկոսյան «Գործնական քերականություն»

Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ ածանցավոր բայը։

1. որոնել, թոշնել, տոնել, իջնել
իջնել

2. զբոսնել, հայտնել, տեսնել, ձոնել
ձոնել

3. օթևանել, հորինել, հիմնել, ելնել
ելնել
4. հասնել, մթնել, մեկնել, դեղնել
մթնել
5. զանազանել, խթանել, անվանել, հագնել
խթանել

6. ճանաչել, զեղչել, փախչել, կանչել
զեղչել

7. թռչել, շնչել, գոչել, հնչել
թռչել

8. կոչել, կորչել, շառաչել, կանաչել
կոչել

9. եզրապատել, կոտրատել, ընդհատել, վանկատել
կոտրատել

10.կարոտել, կավճոտել, ցատկոտել, փոշոտել
կավճոտել

Posted in Հայոց լեզու 8, Առանց կարգի

Բայ

183.Տրված գոյականներից, ածականներից, դերանուններից, մակբայներից և ձայնարկություններից բայեր կազմի´ր:

Ա. Ծաղիկ-ծաղկել, քար-քարանալ, անուն-անվանել, քարոզ-քարոզել, ձև-ձևել:
Բ. Մեծ-մեծանալ, բարձր-բառձրանալ, կարմիր-կարմրել, տափակ-տափակել, սուր-սրել:
Գ. Ոչինչ-ոչնչանալ, բոլոր-բոլորել, նույն-նույնանալ, ամբողջ-ամբողջանալ:
Դ. Կրկին-կրկնել, արագ-արագանալ, դանդաղ-դանդաղել, հաճախ-հաճախել:
Ե. Վա՜յ-վայել, մկըկը-մըկըկալ, տը՜զզ-տըզզալ, թրը՛խկ-թրըխկալ:

Տրված բայերից նորերն ստացի´ր` դրանք բաղադրելով Բ խմբինախածանցների հետ:
Ա.Նայել, կառուցել, գրել, ճառել, դառնալ, հայտնել:
Բ.Անդր, վեր, արտ, հակ, մակ, ստոր:
անդրադառնալ
վերանայել, վերակառուցել, վերագրել, վերադառնալ
արտագրել, արտահայտել
հակաճառել
մակագրել
ստորագրել

187.Տրված արմատներից բայեր կազմի՛ր և ընդգծի՛ր արմատի և ել կամ ալ վերջավորության միջև եղած մասը:
Օրինակ`

տես — տեսնել, բարձր — բարձրանալ:

Ա. Ընկեր-ընկերանալ, թանձր-թանձրանալ, խոր-խորանալ:

Բ. Վախ-վախենալ, կամ-կամենալ, մոտ-մոտենալ:

Գ. Հաս-հասնել, անց-անցնել, հագ-հագնել:

Դ-. Թիռ-թռչել, սառ-սառչել, կիպ-կպչել:

192.Փակագծում դրված բայերն այնպես գրիր, որ ի՞նչ արեց (ի՞նչ արեցի, արեցիր, արեցինք, արեցիք, արեցին) հարցին պատասխանեն:

Դուք ինչ-որ երերուն տախտակի վրա ամրացրիք այդ վանդակը:
Ինչո՞ւ դու քո հոտն իմ դաշտում արածեցրիր:
Հավերը երկարեցրին վզները դեպի ներքև, նայեցին դես ու դեն:
Նա իր ձիուն մեծացրել է չամչով ու գարիով:
Ես հավանաբար ձանձրացրի ունկնդիրներին:
Մենք անզգուշորեն թռցրինք արևկող անող թռչուններին:

Հետևյալ բառերից սոսկական` ան, են, ն, չ ածանցների օգնությամբ կազմիր ածանցավոր բայեր:
Ծեր-ծերանալ
հարց-հարցնել
կիպ-կպչել
մահ-մահանալ
գեղեցիկ-գեղեցկանալ
վախ-վախենալ
մոտ-մոտենալ
բազում-բազմանալ
կանգ-կանգնել
կույր-կուրանալ
ոչինչ-ոչնչանալ
ուրախ-ուրախանալ
առաջ-առաջանալ

Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել բազմապատկական (ատ, ոտ, կոտ, տ):
Մրել-մրոտել
պատռել-պատառոտել
ցատկել-ցատկոտել
կտրել-կրտատել
նստել-նստոտել
պոկել-պոկոտել
կոտրել֊կոտրատել
թռչել֊թռչկոտել
խոցել֊խոցատել
մորթել֊մորթկոտել
գրել֊գրոտել

Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել պատճառական (ացն, եցն, ցն):
Պայթել֊պայթեցնել
նստել֊նստեցնել
խմել֊խմցնել
խոսել֊խոսացնել
հիշել֊հիշեցնել
հագնել֊հագցնել
իջնել֊իջացնել
քնել֊քնացնել
մեծանալ֊մեծացնել
փախչել֊փախցնել
դողալ֊դողացնել
խաղալ֊խաղացնել
վախենալ֊վախացնել
թռչել֊թռցնել
ծիծաղել֊ծիծացեցնել
փայլել֊փայլեցնել
առաջանալ֊առաջացնել
կարմրել֊կարմրացնել
կատաղել֊կատաղացնել

Հետևյալ բայերի հետ համապատասխան հոլովներով գոյականներ գործածեցեք :
Ընդառաջել-մարդուն, աշխատանքին
հանդիպել֊ընկերներին, աշխատանքին
զգուշանալ֊քույրիկին, դպրոցին
կարոտել֊իրը, եղբորը
զրկվել֊հեռախոսից,
ուշանալ֊դաաից,
դիմել֊ուսուցչին, հեռախոսին
խուսափել֊դասից, ընկերներից

Posted in Պատմություն 20թ․-21թ․

Ամփոփիչ աշխատանք փետրվար

1. Ներկայացնել Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը և Հայկական հարցը;

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիր,  Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև 1878  թվականի փետրվարի 19 Կոստանդնուպոլսի արվարձան Սան Ստեֆանոյում կնքված նախնական հաշտության պայմանագիր, որով ավարտվեց 1877 ֊ 1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմը։ Մեծ նշանակություն է ունեցել բալկանյան ժողովուրդների՝ թուրքական լծից ազատագրման և Հայկական հարցի միջազգային դիվանագիտության ասպարեզում հայտնվելու գործում։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի դրույթները վերանայվել են Բեռլինի կոնգրեսի արդյունքում ընդունված փաստաթղթում։

2. Ներկայացնել Հայկական հարցը Բեռլինի Վեհաժողովում:

Բեռլինի վեհաժողով, 1878 թ. հունիսի 1-ից (հունիսի 13) առ հուլիսի 1-ը (13) կայացած միջազգային կոնգրես, որը Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի ջանքերի արդյունքում հրավիրվել էր Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրի վերանայման նպատակով Բեռլինում։ Մասնակից պետություններն էին՝ Ռուսաստանը, Օսմանյան կայսրությունը, Անգլիան, Ավստրո-Հունգարիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Գերմանիան։ Կոնգրեսն ավարտվել է փաստաթղթի ընդունմամբ, որը պատմության մեջ մտել է Բեռլինի դաշնադրություն (տրակտատ) անունով։ Կոնգրեսի արդյունքներից մեկն այն էր, որ Արևմտյան Հայաստանի հարցը միջազգային դիվանագիտության մեջ մտավ որպես «Հայկական հարց»։

3. Ներկայացնել Խրիմյան Հայրիկի դերը Բեռլինի վեհաժողովում, հերքել, կամ հիմնավորել նրա խոսքերի արդիական լինելը:

4. Պատմել «Մայիսյան բարենորոգումների ծրագրի» իրականացման մասին:

Մայիսյան բարենորոգումները Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում վարչական, դատական, և այլ վերափոխումների ծրագիր է։

Ծրագիրը կազմել էին ըստ Բեռլինի 1878 թվականի կոնգրեսի 61-րդ հոդվածի Կոստանդնուպոլսում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի դեսպանները ու ներկայացրել սուլթանի կառավարությանը 1895 թվականի մայիսի 11-ին հենց այստեղից էլ առաջացել է «մայիսյան» անվանումը։ Նախագիծը ներկայացվեց եվրոպական հասարակական կարծիքի ճնշման տակ, Արևմտյան Հայաստանում սկսված ազատագրական շարժման դեմ թուրքական կառավարության գործադրած հալածանքների պայմաններում։


5. Ներկայացնել հայ ազգային կուսակցություններից մեկի գործունեությունը,  գնահատել այն:

Արմենական կուսակցություն (արմտ. հայ.՝ Արմենական կուսակցութիւն), նաև հայտնի է որպես «Արմենականներ», առաջին հայկական կուսակցությունը: Հիմնադրվել է 1885 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքում։ Գոյատևել է մոտ չորս տասնամյակ՝ մինչև 1921 թվականը։ Հայաստանի Հանրապետության անկումից հետո միավորվել է ձախ հնչակյանների հետ և ստեղծվել է Ռամկավար ազատական կուսակցությունը:
Արմենական կուսակցությունը մասնաճյուղեր ուներ Վասպուրականում (Վանի վիլայեթ), Մուշում ու Բաղեշում (Բիթլիսի վիլայեթ), Տրապիզոն ու Կոստանդնուպոլիս քաղաքներում։ Կուսակցության տեղական կազմակերպություններ էին հիմնվեցին նաև Արևմտյան Հայաստանի մյուս շրջաններում, Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Բուլղարիայում, Եգիպտոսում, ԱՄՆ-ում, Պարսկահայաստանի Թավրիզ և Սալմաստ հայաշատ քաղաքներում։ Կուսակցությունը, գտնվելով Վասպուրականում, առաջնային նպատակ ուներ զինել տեղի հայ բնակչությանը։ Զենքը փորձում էին անցկացնել հիմնականում Պարսկաստանից։ 1890-ականների սկզբներին Վանում և Շատախում գործում էին իննսունից ավելի մարտական խմբեր։ Արմենական կուսակցության կին քարոզիչներից հայտնի էին Եղիսաբեթ Կոնդակչյանը և Մարինա Ձարուխյանը։

6. Պատմել 1904թ.-ի Սասունի ապստամբության մասին:

1904 թ.ի գարունը քրդերի զինված զորքերը արշավել են Խիանք և Խուլփ բնակավայրերի ուղղությամբ, բայց ջախջախվել են։ Դրանից հետո թուրքական 10 հազարանոց և քրդական 5 հազարանոց զորքը Քեոսե Բինբաշու գլխավորությամբ հյուսիսից Կեփ, Սեմալ, Խզըլաղաճ գյուղերի վրայով ներխուժել է Սասուն, մտել Ալիանք և Շենիկ։ 


7. Պատմել Մշո Ս. Առաքելոց վանքի կռվի մասին:

Առաքելոց վանքի կռիվ, զինված հակամարտություն հայ ֆիդայիների և Օսմանյան բանակի միջև Մշո Սուրբ Առաքելոց վանքում 1901 թվականին։ Ռազմագործողությունը հղացել է Հ. Կոտոյանը որպես բողոք թուրքական կառավարության հարստահարիչ քաղաքականության դեմ։ 1901 թ. նոյեմբերի սկզբին 25-27 անձից բաղկացած հայդուկային խումբը Զորավար Անդրանիկի գլխավորությամբ Սասունից իջել է Մշո Սուրբ Առաքելոց վանք և նոյեմբերի 6–ից պաշարվել Ֆերիկ Մուհամմեդ Ալի փաշայի կողմից։ Ֆիդայիներին առաջարկվել է անձնատուր լինել կամ դուրս գալ վանքից, սակայն պաշարված հայերը մերժել են։ Թուրքական 4000–անոց զորքերը հարձակման են անցել, որը տևել է երեք օր։ Պաշարման հաջորդ օրը բանակցություններ են սկսվել թուրքերի և Տարոնի առաջնորդ Խոսրով վարդապետ Պեհրիկյանի ու վանքի վանահայր Հովհաննես վարդապետ Մուրադյանի միջև։ Պաշարվածները պահանջել են քաղաքական բանտարկյալների ազատում, Մշո դաշտում հարստահարություններից և սպանություններից տուժած հայերի փոխհատուցում։ Սուլթանը խոստացել է ընդառաջել ֆիդայիներին միայն նրանց անձնատուր լինելու դեպքում։ Նոյեմբերի 27-ի գիշերը պաշարման 21-րդ օրը, երբ սպառվել է ռազմամթերքը, ֆիդայիները ճեղքել են պաշարումը և բարձրացել լեռները։

8. Ներկայացնել մեկ ֆիդայական շարժման ներկայացուցչի, կարևորել, կամ հերքել հայդուկային շարժման գործունեությունը:

Վաղ տարիքում ընդհարվելով քրդերի հետ սպանել է նրանցից մեկին ու անցել արտասահման։ Հրայր Դժոխքին Ռումինիայում հանդիպելուց հետո որոշել է վերադառնալ Արևմտյան Հայաստան և զբաղվել իր հայրենիքի պաշտպանությամբ։ Հայաստան իսկ մտնելու պահին նա հանդիպել է թշնամու ջոկատին և կարողացել է իր խմբով հակահարված տալ նրանց։

Սերոբն առավել աչքի է ընկել իր հայրենի Սողորդ գյուղի պաշտպանության, իսկ այնուհետև Բաբշենի ինքնապաշտպանության ժամանակ։ Սերոբի ջոկատը գործ է ունեցել Թուրքիայի այլ շրջաններից Խլաթ եկած քրդական և թուրքական բանակի հետ, որոնք ծանոթ չէին տեղանքին։ Այդ հանգամանքը Սերոբը աշխատել է միանգամից օգտագործել և ժամանակ չտալ թշնամիներին, որ վերջիններս տեղացի քուրդ գտնեն իրենց ցուցումներ տալու համար։

Ի շնորհիվ Սերոբի, Արևմտյան Հայաստանում ամենաքիչ ջարդերը տեղի են ունենում Խլաթ գավառում, որի համար էլ ժողովուրդը նրան տալիս է Աղբյուր անունը։ Իր կատարած քաջագործությունների համար կոչվել է նաև «Նեմրութի հսկա» կամ «Նեմրութի ասլան»:

Բաբշենի մարտերից հետո Աղբյուր Սերոբի համար թուրքերը մեծ գլխագին են նշանակում և սկսում են հարձակվել անմեղ գյուղացիների վրա։ Դրա համար էլ Սերոբն իր ընտանիքի հետ գնում է Սասուն և գլխավորում է այնպիսի ֆիդայիների, որոնցից էին օրինակ Անդրանիկն ու Գևորգ Չաուշը:

Posted in Հանրահաշիվ 8

Դաս 4․ Թեմա՝ Մեկ անհայտով առաջին աստիճանի անհավասարումներ

Օրինակ՝ x+7=11
x=11-7
x=4
Պատ․՝ 4

-2x<10
x>10: (-2)
x>-5

x-1>0
x>0+1
x>1
(1; +oo)

x+5<0
x<-5
x<-5
(-oo;-5)

x-0,5<0
x<0+0,5
x<0,5
(-oo;0,5)

3+x>0
x>0-3
x>-3
(-3;+oo)

7+x>0
x>0-7
x>-7
(-7;+oo)

x-1.1/3 < 0
x<0+4/3
x<4/3
(-oo;4/3)

405.
x+4>7
x>7-4
x>3
(3;+oo)

x-11<-7
x<-7+11
x<4
(-oo;4)

x+7>7
x>7-7
x>0
(0;+oo)

x-6<6
x<6+6
x<12
(-oo;12)

4+x >2
x>2-4
x>-2
(-2;+oo)

3+x<-6
x<-6-3
x<-9
(-9;+oo)

406.
x-2>0,2
x>0,2+2
x>2,2
(-oo;2,2)

x-3,5<4
x<4+3,5
x<7,5
(7,5;+oo)

2,1+x<7
x<7-2,1
x<4,9
(-oo;4,9)

x-2>-0,6
x>-0,6+2
x>2,6
(-oo;2,6)

x+10,7>7,9
x>7,9-10,7
x>-2,8
(-2,8;+oo)

5,013+x<0,13
x<0,13-5,013
x<-4,883
(-4,883;+oo)

409.
2x > 4
7x < -14
-5x < 100
-3x < 9
-2x > -2
-3x > —

Posted in Հայոց լեզու 8, Առանց կարգի

Գործնական աշխատանք

 1. Արտագրել` փակագծերի մեջ առնված գոյականները գործածելով համապատասխան հոլովով:
  Վարդանը հպարտությամբ էր նայում որդուն: Կարծես դեռ երեկ էր, որ նա մերկ ոտքով ու կարճ շալվարով թռչկոտում էր պարտեզում, իսկ այսօր, իր բարեկազմ հասակը, վերին շրթունքը զարդարող բեղերի փնջով և աչքերի խելացի արտահայտությամբ արդեն հասուն տղամարդու կերպարանք էր ստացել: Նրանք գնում էին անտառում ձգվող նեղ արահետով, արևի շողերը ճյուղերի արանքով թափանցում էին ցած, ոսկե երանգով վառում բազմերանգ ծաղիկները: Վարդանը կանգ առավ, գլխով ցույց տվեց բարձունքի ճեղքից բխող բարակ աղբյուրը: Վճիտ ջուրը կարկաչով ցած էր հոսում թփերի արանքով ու կորչում խոտերում:
 1. Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշների 5 եռյակ:
  Ջլատել, պառակտել, մասնատել
  վատաբանել, պախարակել, փնովել
  հանգցնել, մարել, շիջել
  վհատվել, հուսալքվել, հուսահատվել
  պղծել, ապականել, արատավորել
 2. Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի 5 զույգ:
  Կեսօր, միջօրե
  հանդարտություն, խաղաղություն
  այգաբաց, արշալույս
  հավերժություն, հավիտենություն
  կատար, գագաթ
  Ավելորդ
  դայլայլ, փայփայանք
 3. Բառաշարքում առանձնացնել հականիշ ածականների 5 զույգ:
  Քնքուշ, բիրտ
  ազնիվ, նենգ
  փոթորկուն, հանդարտ
  դժոխային, եդեմային
  ողորկ, խորդուբորդ
 4. Երկու շարքերից ընտրել արմատ և ածանց և կազմել ածանցավոր գոյականներ:
  Ա. Հեռու, ջերմ, արգելել, ավազ, ճահիճ, գերեզման, ամուր, կտակ, դարբին, հյուր, ծառ, աղոթել, աշխատել, ծիրան, այգի, լվանալ, բույր, կտակ, դպիր, արվեստ:
  Բ. -անոց, -արան, -ոց, -ստան, -ուտ:
  հեռաստան, ջերմոց, արգելանոց, ավազուտ, ճահճուտ, գերեզմանոց, ամրոց, կտակարան, դարբնոց, հյուրանոց, ծառուտ, աղոթարան, աշխատանոց, ծիրանանոց, այգեստան, լվացարան, բուրաստան, դպրոց, արվեստանոց։
 5. Տրված արմատներով կազմիր մեկական հոդակապով ու անհոդակապ բարդ բառ:
  Ջուր-անձրևաջուր, ջրաղաց
  լույս-լուսընկա, լուսամփոփ
  հաց-հացատուն, հացազգի
  որս-որսասեր, մարդորս
  երգ-երգահան, սգերգ
  արյուն-արյունատար, արյունակում
  արվեստ-արվեստաբան, գեղարվեստ
  աստղ-աստղանիշ,
  օգուտ-օգտակար,:
 6. Բառաշարքում նշեք թվականները:
  Չորս հարյուր քսանութ, տասանոց, տասնօրյակ, միլիարդ, եռյակ, երեք հարյուր, երեքական, քսանմեկերորդ, հնգապատիկ, առաջին, հազարավոր, վեց-վեց, մեկ հինգերերդ, հարյուրանոց, եռօրյա, երկու միլիոն, քառակողմ, երեք հարյուրերորդական;