Posted in Հանրահաշիվ 8, Առանց կարգի

Դաս 5․

Դաս 5. Խնդիրների քննարկում:

Թեմա՝ Շրջանագծի աղեղի աստիճանային չափը

Տեսական նյութ

Շրջանագծի վրա նշենք երկու կետ՝ A-ն և B-ն: Դրանք շրջանագիծը տրոհում են երկու աղեղի: Այդ աղեղները տարբերելու համար նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նշենք միջանկյալ կետ, օրինակ՝ L-ը և M-ը:

Աղեղները նշանակում են այսպես՝ ALB և AMB: Երբեմն նշանակում են առանց միջանկյալ տառի, երբ պարզ է լինում, թե խոսքը որ աղեղի որի մասին է:

Սահմանում: Աղեղը կոչվում է կիսաշրջանագիծ, եթե նրա ծայրերը միացնող հատվածը այդ շրջանագծի տրամագիծն է:

Սահմանում:Անկյունը, որի գագաթը շրջանի կենտրոնն է, կոչվում է նրա կենտրոնային անկյուն: 

Դիցուք O կենտրոնով շրջանի կենտրոնային անկյան կողմերը շրջանագիծը հատում են A և B կետերում: AOB կենտրոնային անկյանը համապատասխանում են A և B ծայրերով երկու աղեղ: Եթե <AOB-ն փռված է, ապա նրան համապատասխանում է երկու կիսաշրջանագիծ: Իսկ եթե անկյունը փռված չէ, ապա ասում են, որ այդ անկյան ներսում ընկած աղեղը փոքր է կիսաշրջանագծից, մյուսը՝ մեծ:

Շրջանագծի աղեղը կարելի է չափել աստիճաններով: 

Եթե O կենտրոնով շրջանագծի AB աղեղը փոքր է կիսաշրջանագծից  կամ կիսաշրջանագիծ է, ապա համարվում է, որ նրա աստիճանային չափը հավասար է AOB կենտրոնային անկյան աստիճանային չափին:

Իսկ եթե AB աղեղը մեծ է կիսաշրջանագծից, ապա համարվում է, որ նրա աստիճանային չափը հավասար է 3600-<AOB:

:

Այստեղի հետևում է, որ շրջանագծի՝ ընդհանուր ծայրեր ունեցող երկու աղեղների աստիճանային չափերի գումարը հավասար է 3600:

Սահմանում: Այն անկյունը, որի գագաթները գտնվում են շրջանագծի վրա, իսկ կողմերը հատում են այդ շրջանագիծը, կոչվում է ներգծյալ անկյուն:

Թեորեմ: Ներգծյալ անկյունը չափվում է այն աղեղի կեսով, որի վրա հենվում է:

Աշխատանք գրքից՝ 156, 157, 159:

Posted in Հանրահաշիվ 8

Դաս 4․ Թեմա՝ Մեկ անհայտով առաջին աստիճանի անհավասարումներ

Օրինակ՝ x+7=11
x=11-7
x=4
Պատ․՝ 4

-2x<10
x>10: (-2)
x>-5

x-1>0
x>0+1
x>1
(1; +oo)

x+5<0
x<-5
x<-5
(-oo;-5)

x-0,5<0
x<0+0,5
x<0,5
(-oo;0,5)

3+x>0
x>0-3
x>-3
(-3;+oo)

7+x>0
x>0-7
x>-7
(-7;+oo)

x-1.1/3 < 0
x<0+4/3
x<4/3
(-oo;4/3)

405.
x+4>7
x>7-4
x>3
(3;+oo)

x-11<-7
x<-7+11
x<4
(-oo;4)

x+7>7
x>7-7
x>0
(0;+oo)

x-6<6
x<6+6
x<12
(-oo;12)

4+x >2
x>2-4
x>-2
(-2;+oo)

3+x<-6
x<-6-3
x<-9
(-9;+oo)

406.
x-2>0,2
x>0,2+2
x>2,2
(-oo;2,2)

x-3,5<4
x<4+3,5
x<7,5
(7,5;+oo)

2,1+x<7
x<7-2,1
x<4,9
(-oo;4,9)

x-2>-0,6
x>-0,6+2
x>2,6
(-oo;2,6)

x+10,7>7,9
x>7,9-10,7
x>-2,8
(-2,8;+oo)

5,013+x<0,13
x<0,13-5,013
x<-4,883
(-4,883;+oo)

409.
2x > 4
7x < -14
-5x < 100
-3x < 9
-2x > -2
-3x > —

Posted in Հանրահաշիվ 8, Առանց կարգի

Աշխատանք դասագրքից՝ 357, 358, 359, 360, 361, 362

24 > 20
1 > -1
-4 < -2
0 < 9

28 > 10
30 > 15
12 < 21
12 < 18

3 > 0 = -3 < 0
5 > -1 = -5 < 1
-9 < -1 = 9 > 1
-5 < -1 = 5 > 1
9 > -2 = -9 < 2
0 < 3 = 0 > -3

-10×1=-10 2x-10=-20 -10 > -20

-10×5=-50 -10×4,5=-4,50 -50 < -4,50

-10×6,5=-6,50 -10×6,9=-6,90 -6,50 > -6,90

-10×1,1=-1,10 10×1,2=1,20 -1,10 > -1,20

-10×1,3=-1,30 -10×1,2=-1,20 -1,30 < -1,20

10×5=-50 -10×6=-60 -50 > -60

1/6 < 1/3

1/7 > 1/10

1/2 > 1/4

1/11 >1/12

1/13 < 1/12

1/15 > 1/26

2² < 9² 5² < 6² 4²<10² 1,3²<1,5²

7,28²<8,37² 5,4²>4,5² (-2)² >(-3)² 4² = (-4)²

(-4)²<1² (-1)²>(-1,4)² (-4,9)²<(-7)² 4²>(-5)²

Posted in Հանրահաշիվ 8

Դաս 21.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ, գումարում, հանում:

Առաջադրանքներ գրքից՝

182, 183,184

ա․ -1/12x
զ․ 2a2/6ab2

ա. 2m/ac

Posted in Հանրահաշիվ 8, Առանց կարգի

Դաս 18.

Հարցերի քննարկում:

1.Գրիր հանրահաշվական կոտորակների օրինակենր:

5b^2/15a^4b=1b/3a

2. Պարզեցրու՝

6/5a^3b^5 • 10/9 = 2/1^3b^5 • 3/2 = 4/3
-5/3b^4c^5 • (-2/15) = -1/45b^4c^5
1/2ck^2 • 2/3ck = 1/1c^2k^3 •

3.

4.

Պարզեցրու բազմանդամը՝

x) 1,1x+0,8x-x=0,9x

0,9x-2,4y

բ) 27a+9a+3,1a-a=36,1a

-3,1b+0,4b=-3,5b

36,1a-3,5b

5.Համեմատեք՝

ա)> բ)> գ)> դ)< ե)> զ)> է)< ը)< թ)>

Posted in Հանրահաշիվ 8

Դաս 17 .

a2/5ab = a/5b

b3/14b2 = b/14

a8/a6b4 = a2b4

b5/a3b4 = b/a3

a4/a2b5 = a2/b5

Թեմա՝ Հանրահաշվական կոտորակներ

Առաջադրանքներ:

Կրճատեք կոտորակը՝

153. 4/8 = 1/2

8/12 = 2/3

45/210 = 3/14

256/924 = 64/231

2a/6 = 1a/3

14a/21ab = 2/3b

x5/x7 = x-2

8m^3n/12m^2 = 2mn/3

24a5b6c/36a7b4c = 2a-2b2/3

48x3y4z3 / 56xy5z4 = 6x2y-1z-1/7