Posted in Ես կարողանում եմ, Ծաղիկը

Ծաղիկը

Կար-չկար: Այդ դաշտում մի ծաղիկ կար: Մի օր ծաղիկը որոշեց,որ չաճի ու  տեսնի, թե իր տերը  իրեն կջրի, թե՞ չէ: Դրանից հետո ծաղիկը տեսավ,որ իր տերը չի ջրում և ծաղիկը թոռոմեց: