Posted in Русский язык, Առանց կարգի

Домашнее задание

Упражнения:

1.Составьте словосочетания числительных, ОБА, ОБЕ со следующими словами в формах именительного и дательного падежей.

Образец:Оба сына; обоим сыновьям.

Дерево, дорога, дочь, вещь, постель, ведро, бланк, вакансия, директор, подпись, докладная записка, заявление, предложение, лицо.

Оба дерево, обоим деревьям
обе дороги, обеим дорогам
Обе дочери, обеим дочерям
Обе вещи, обеим вещам
Обе постели, обеим постелям
Оба ведра, обоим ведрам
Оба бланк, Обоим бланкам
Обе вакансии, Обеим вакансиям
Оба директора, обоим директорам
Обе подписи, обеим подписям
Обе докладные записки, обеим докладным запискам
Оба заявления, обоим заявлениям
Оба предложения, обоим предложениям
Оба лица, обоим лицам

2. Правильно образуйте окончания числительных и согласующихся ними существительных(написать числа словами).

В диссертации имеется приложение с шестьюдесятью пятью(65) схемами 2. В библиотеке не хватает девяти (9) книг. 3. В новом посёлке в пятистах (500) домах работают печи на природном газе. 4. В Антарктиду доставили самолётом двадцать четыре (24) полярника 5. Техникум выпустил пятьдесят два (52) молодых специалистов.

3. О том, что числительные часто употребляются в образной речи, говорит множество пословиц, поговорок и загадок. Игра «Продолжи!».

1) Одна голова хорошо, а (…)

2) Семь раз отмерь – (…)

3) Не имей сто рублей, а (…)

4. Прочитайте фразеологизмы с числительными. Попробуйте объяснить, что они обозначают .

1.От горшка два вершка.

2.Как две капли воды.

3.Два сапога – пара.

5. Какие вы еще знаете фразеологизмы с числительными? Запишите их.

Posted in Առանց կարգի

Դաս․ 6

Թեմա ՝ Ներգծյալ, կենտրոնային  անկյուններ:

Աշխատանք գրքից՝ 160, 161, 162, 163:

161․

ա)

360-80-152=128
128:2=64
x=64

բ)

30×2=60
125+60=185
360-185=175
x=175

գ)

360-180-112=68
68:2=34
x=34

դ)

20×2=40
215+40=255
360-255=105
x=105

Posted in Հանրահաշիվ 8, Առանց կարգի

Դաս 5․

Դաս 5. Խնդիրների քննարկում:

Թեմա՝ Շրջանագծի աղեղի աստիճանային չափը

Տեսական նյութ

Շրջանագծի վրա նշենք երկու կետ՝ A-ն և B-ն: Դրանք շրջանագիծը տրոհում են երկու աղեղի: Այդ աղեղները տարբերելու համար նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նշենք միջանկյալ կետ, օրինակ՝ L-ը և M-ը:

Աղեղները նշանակում են այսպես՝ ALB և AMB: Երբեմն նշանակում են առանց միջանկյալ տառի, երբ պարզ է լինում, թե խոսքը որ աղեղի որի մասին է:

Սահմանում: Աղեղը կոչվում է կիսաշրջանագիծ, եթե նրա ծայրերը միացնող հատվածը այդ շրջանագծի տրամագիծն է:

Սահմանում:Անկյունը, որի գագաթը շրջանի կենտրոնն է, կոչվում է նրա կենտրոնային անկյուն: 

Դիցուք O կենտրոնով շրջանի կենտրոնային անկյան կողմերը շրջանագիծը հատում են A և B կետերում: AOB կենտրոնային անկյանը համապատասխանում են A և B ծայրերով երկու աղեղ: Եթե <AOB-ն փռված է, ապա նրան համապատասխանում է երկու կիսաշրջանագիծ: Իսկ եթե անկյունը փռված չէ, ապա ասում են, որ այդ անկյան ներսում ընկած աղեղը փոքր է կիսաշրջանագծից, մյուսը՝ մեծ:

Շրջանագծի աղեղը կարելի է չափել աստիճաններով: 

Եթե O կենտրոնով շրջանագծի AB աղեղը փոքր է կիսաշրջանագծից  կամ կիսաշրջանագիծ է, ապա համարվում է, որ նրա աստիճանային չափը հավասար է AOB կենտրոնային անկյան աստիճանային չափին:

Իսկ եթե AB աղեղը մեծ է կիսաշրջանագծից, ապա համարվում է, որ նրա աստիճանային չափը հավասար է 3600-<AOB:

:

Այստեղի հետևում է, որ շրջանագծի՝ ընդհանուր ծայրեր ունեցող երկու աղեղների աստիճանային չափերի գումարը հավասար է 3600:

Սահմանում: Այն անկյունը, որի գագաթները գտնվում են շրջանագծի վրա, իսկ կողմերը հատում են այդ շրջանագիծը, կոչվում է ներգծյալ անկյուն:

Թեորեմ: Ներգծյալ անկյունը չափվում է այն աղեղի կեսով, որի վրա հենվում է:

Աշխատանք գրքից՝ 156, 157, 159:

Posted in Հայոց լեզու 8, Առանց կարգի

Բայ

183.Տրված գոյականներից, ածականներից, դերանուններից, մակբայներից և ձայնարկություններից բայեր կազմի´ր:

Ա. Ծաղիկ-ծաղկել, քար-քարանալ, անուն-անվանել, քարոզ-քարոզել, ձև-ձևել:
Բ. Մեծ-մեծանալ, բարձր-բառձրանալ, կարմիր-կարմրել, տափակ-տափակել, սուր-սրել:
Գ. Ոչինչ-ոչնչանալ, բոլոր-բոլորել, նույն-նույնանալ, ամբողջ-ամբողջանալ:
Դ. Կրկին-կրկնել, արագ-արագանալ, դանդաղ-դանդաղել, հաճախ-հաճախել:
Ե. Վա՜յ-վայել, մկըկը-մըկըկալ, տը՜զզ-տըզզալ, թրը՛խկ-թրըխկալ:

Տրված բայերից նորերն ստացի´ր` դրանք բաղադրելով Բ խմբինախածանցների հետ:
Ա.Նայել, կառուցել, գրել, ճառել, դառնալ, հայտնել:
Բ.Անդր, վեր, արտ, հակ, մակ, ստոր:
անդրադառնալ
վերանայել, վերակառուցել, վերագրել, վերադառնալ
արտագրել, արտահայտել
հակաճառել
մակագրել
ստորագրել

187.Տրված արմատներից բայեր կազմի՛ր և ընդգծի՛ր արմատի և ել կամ ալ վերջավորության միջև եղած մասը:
Օրինակ`

տես — տեսնել, բարձր — բարձրանալ:

Ա. Ընկեր-ընկերանալ, թանձր-թանձրանալ, խոր-խորանալ:

Բ. Վախ-վախենալ, կամ-կամենալ, մոտ-մոտենալ:

Գ. Հաս-հասնել, անց-անցնել, հագ-հագնել:

Դ-. Թիռ-թռչել, սառ-սառչել, կիպ-կպչել:

192.Փակագծում դրված բայերն այնպես գրիր, որ ի՞նչ արեց (ի՞նչ արեցի, արեցիր, արեցինք, արեցիք, արեցին) հարցին պատասխանեն:

Դուք ինչ-որ երերուն տախտակի վրա ամրացրիք այդ վանդակը:
Ինչո՞ւ դու քո հոտն իմ դաշտում արածեցրիր:
Հավերը երկարեցրին վզները դեպի ներքև, նայեցին դես ու դեն:
Նա իր ձիուն մեծացրել է չամչով ու գարիով:
Ես հավանաբար ձանձրացրի ունկնդիրներին:
Մենք անզգուշորեն թռցրինք արևկող անող թռչուններին:

Հետևյալ բառերից սոսկական` ան, են, ն, չ ածանցների օգնությամբ կազմիր ածանցավոր բայեր:
Ծեր-ծերանալ
հարց-հարցնել
կիպ-կպչել
մահ-մահանալ
գեղեցիկ-գեղեցկանալ
վախ-վախենալ
մոտ-մոտենալ
բազում-բազմանալ
կանգ-կանգնել
կույր-կուրանալ
ոչինչ-ոչնչանալ
ուրախ-ուրախանալ
առաջ-առաջանալ

Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել բազմապատկական (ատ, ոտ, կոտ, տ):
Մրել-մրոտել
պատռել-պատառոտել
ցատկել-ցատկոտել
կտրել-կրտատել
նստել-նստոտել
պոկել-պոկոտել
կոտրել֊կոտրատել
թռչել֊թռչկոտել
խոցել֊խոցատել
մորթել֊մորթկոտել
գրել֊գրոտել

Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել պատճառական (ացն, եցն, ցն):
Պայթել֊պայթեցնել
նստել֊նստեցնել
խմել֊խմցնել
խոսել֊խոսացնել
հիշել֊հիշեցնել
հագնել֊հագցնել
իջնել֊իջացնել
քնել֊քնացնել
մեծանալ֊մեծացնել
փախչել֊փախցնել
դողալ֊դողացնել
խաղալ֊խաղացնել
վախենալ֊վախացնել
թռչել֊թռցնել
ծիծաղել֊ծիծացեցնել
փայլել֊փայլեցնել
առաջանալ֊առաջացնել
կարմրել֊կարմրացնել
կատաղել֊կատաղացնել

Հետևյալ բայերի հետ համապատասխան հոլովներով գոյականներ գործածեցեք :
Ընդառաջել-մարդուն, աշխատանքին
հանդիպել֊ընկերներին, աշխատանքին
զգուշանալ֊քույրիկին, դպրոցին
կարոտել֊իրը, եղբորը
զրկվել֊հեռախոսից,
ուշանալ֊դաաից,
դիմել֊ուսուցչին, հեռախոսին
խուսափել֊դասից, ընկերներից

Posted in Հայոց լեզու 8, Առանց կարգի

Գործնական աշխատանք

 1. Արտագրել` փակագծերի մեջ առնված գոյականները գործածելով համապատասխան հոլովով:
  Վարդանը հպարտությամբ էր նայում որդուն: Կարծես դեռ երեկ էր, որ նա մերկ ոտքով ու կարճ շալվարով թռչկոտում էր պարտեզում, իսկ այսօր, իր բարեկազմ հասակը, վերին շրթունքը զարդարող բեղերի փնջով և աչքերի խելացի արտահայտությամբ արդեն հասուն տղամարդու կերպարանք էր ստացել: Նրանք գնում էին անտառում ձգվող նեղ արահետով, արևի շողերը ճյուղերի արանքով թափանցում էին ցած, ոսկե երանգով վառում բազմերանգ ծաղիկները: Վարդանը կանգ առավ, գլխով ցույց տվեց բարձունքի ճեղքից բխող բարակ աղբյուրը: Վճիտ ջուրը կարկաչով ցած էր հոսում թփերի արանքով ու կորչում խոտերում:
 1. Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշների 5 եռյակ:
  Ջլատել, պառակտել, մասնատել
  վատաբանել, պախարակել, փնովել
  հանգցնել, մարել, շիջել
  վհատվել, հուսալքվել, հուսահատվել
  պղծել, ապականել, արատավորել
 2. Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի 5 զույգ:
  Կեսօր, միջօրե
  հանդարտություն, խաղաղություն
  այգաբաց, արշալույս
  հավերժություն, հավիտենություն
  կատար, գագաթ
  Ավելորդ
  դայլայլ, փայփայանք
 3. Բառաշարքում առանձնացնել հականիշ ածականների 5 զույգ:
  Քնքուշ, բիրտ
  ազնիվ, նենգ
  փոթորկուն, հանդարտ
  դժոխային, եդեմային
  ողորկ, խորդուբորդ
 4. Երկու շարքերից ընտրել արմատ և ածանց և կազմել ածանցավոր գոյականներ:
  Ա. Հեռու, ջերմ, արգելել, ավազ, ճահիճ, գերեզման, ամուր, կտակ, դարբին, հյուր, ծառ, աղոթել, աշխատել, ծիրան, այգի, լվանալ, բույր, կտակ, դպիր, արվեստ:
  Բ. -անոց, -արան, -ոց, -ստան, -ուտ:
  հեռաստան, ջերմոց, արգելանոց, ավազուտ, ճահճուտ, գերեզմանոց, ամրոց, կտակարան, դարբնոց, հյուրանոց, ծառուտ, աղոթարան, աշխատանոց, ծիրանանոց, այգեստան, լվացարան, բուրաստան, դպրոց, արվեստանոց։
 5. Տրված արմատներով կազմիր մեկական հոդակապով ու անհոդակապ բարդ բառ:
  Ջուր-անձրևաջուր, ջրաղաց
  լույս-լուսընկա, լուսամփոփ
  հաց-հացատուն, հացազգի
  որս-որսասեր, մարդորս
  երգ-երգահան, սգերգ
  արյուն-արյունատար, արյունակում
  արվեստ-արվեստաբան, գեղարվեստ
  աստղ-աստղանիշ,
  օգուտ-օգտակար,:
 6. Բառաշարքում նշեք թվականները:
  Չորս հարյուր քսանութ, տասանոց, տասնօրյակ, միլիարդ, եռյակ, երեք հարյուր, երեքական, քսանմեկերորդ, հնգապատիկ, առաջին, հազարավոր, վեց-վեց, մեկ հինգերերդ, հարյուրանոց, եռօրյա, երկու միլիոն, քառակողմ, երեք հարյուրերորդական;
Posted in Պատմություն 20թ․-21թ․, Առանց կարգի

Սերոբ Վարդանյան (Աղբյուր Սերոբ)

Վաղ տարիքում ընդհարվելով քրդերի հետ սպանել է նրանցից մեկին ու անցել արտասահման։ Հրայր Դժոխքին Ռումինիայում հանդիպելուց հետո որոշել է վերադառնալ Արևմտյան Հայաստան և զբաղվել իր հայրենիքի պաշտպանությամբ։ Հայաստան իսկ մտնելու պահին նա հանդիպել է թշնամու ջոկատին և կարողացել է իր խմբով հակահարված տալ նրանց։

Սերոբն առավել աչքի է ընկել իր հայրենի Սողորդ գյուղի պաշտպանության, իսկ այնուհետև Բաբշենի ինքնապաշտպանության ժամանակ։ Սերոբի ջոկատը գործ է ունեցել Թուրքիայի այլ շրջաններից Խլաթ եկած քրդական և թուրքական բանակի հետ, որոնք ծանոթ չէին տեղանքին։ Այդ հանգամանքը Սերոբը աշխատել է միանգամից օգտագործել և ժամանակ չտալ թշնամիներին, որ վերջիններս տեղացի քուրդ գտնեն իրենց ցուցումներ տալու համար։

Ի շնորհիվ Սերոբի, Արևմտյան Հայաստանում ամենաքիչ ջարդերը տեղի են ունենում Խլաթ գավառում, որի համար էլ ժողովուրդը նրան տալիս է Աղբյուր անունը։ Իր կատարած քաջագործությունների համար կոչվել է նաև «Նեմրութի հսկա» կամ «Նեմրութի ասլան»[2]:

Բաբշենի մարտերից հետո Աղբյուր Սերոբի համար թուրքերը մեծ գլխագին են նշանակում և սկսում են հարձակվել անմեղ գյուղացիների վրա։ Դրա համար էլ Սերոբն իր ընտանիքի հետ գնում է Սասուն և գլխավորում է այնպիսի ֆիդայիների, որոնցից էին օրինակ Անդրանիկն ու Գևորգ Չաուշը:

Posted in Առանց կարգի, Երկրաչափություն 8

Դաս 2.

Շրջանագծի և ուղղի փոխադարձ դասավորությունը

Տեսական նյութ

Պարզաբանենք, թե քանի ընդհանուր կետ կարող են ունենալ շրջանագիծը և ուղիղը՝ կախված նրանց փոխադասավորությունից:

Դիցուք՝ p ուղիղը չի անցնում r շառավղով շրջանագծի O կենտրոնով: Տանենք p ուղղին OH ուղղահայացը և այդ ուղղահայացի երկարությունը նշանակենք d տառով: Ուղղի և շրջանագծի փոխադարձ դասավորությունը ուսումնասիրենք՝ համեմատելով d-ն և r-ը: Դիտարկենք երեք դեպք:

1. d<r այս դեպքում ուղիղն ու շրջանագիծը ունեն երկու ընդհանուր կետեր: Այդպիսի ուղիղը կոչվում է շրջանագծի հատող:

2. d=r դեպքում ուղիղը և շրջանագիծը ունեն մեկ ընդհանուր կետ, շոշափման կետ: 

3. d>r դեպքում ուղիղը և շրջանագիծը ընդհանուր կետ չունեն:

Առաջադրանքներ, հարցեր.

1) Ո՞ր ուղիղն է կոչվում շրջանագծին հատող:

Երբ նրանք ունենում են երկու ընդահանուր կետեր։

2) Ո՞ր ուղիղն է կոչվում շրջանագծի շոշափող: 

Երբ նրանք ունենում են մեկ ընդհանուր կետ։

3)Ո՞ր կետն է կոչվում շրջանագծի և ուղղի շոշափման կետ:

Դա այն կետն է որը և շրջանագծին և ուղղիին ընդհանուր կետ է

4) Դիցուք՝ d-ն r շառավղով շրջանագծի կենտրոնի հեռավորությունն է p ուղղից: Ինչպե՞ս են միմյանց նկատմամբ դասավորված շրջանագիծը և p ուղիղը, եթե՝

ա) r=16սմ, d=12սմ ֊ հատող

բ) r=5սմ, d=4,2 սմ ֊ հատող

գ) r=7,2 սմ, d=3,7դմ=37սմ շրջանագիծը չի հատում չչի շոշափում

դ) r=8սմ,d=1,2դմ ֊ շրջանագիծը չի հատում չի շոշափում

ե) r=5սմ, d=50մմ ֊ շոշափող

5) ABC եռանկյան մեջ AB=10սմ, <C=900, <B=300: Պահանջվում է տանել A կենտրոնով շրջանագիծ: Ինչպիսին պետք է լինի այդ շրջանագծի շառավիղը, որպեսզի BC ուղիղը՝

ա) շոշափի շրջանագիծը r=d=5

բ) շրջանագծի հետ չունենա ընդհանուր կետ r < 5

գ) շրջանագծի հետ ունենա ընդհանուր կետեր r > 5

6)Տրված է ABCD քառակուսին, որի անկյունագիծը

6 սմ է: Տանել շրջանագիծ, որի կենտրոնը լինի

A–ն: Ի՞նչ երկարություն պետք է ունենա շրջանագծի շառավիղը, որպեսզի BD անկյունագիծն ընդգրկող ուղիղը լինի՝ 

ա) շրջանագծի շոշափող r=d=3սմ

 բ) շրջանագծի հատող r > 3

7)AB և CD հատվածները O կենտրոնով շրջանագծի տրամագծեր են: Հաշվեք AOD եռանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ CB = 13 սմ, AB = 16 սմ:

AB=CD=16

CB=AD=13

16:2=8

p=13+8+8=29սմ

Posted in Առանց կարգի

Թվական անուն

164.Տրված թվականներով բառեր կազմի՛ր`  դրանք բաղադրելով Բ խմբում տրվսւծ արմատների և  ածանցների հետ: 

Ա Երկու, երեք, չորս (քառ), յոթ, ինը, տասը, քառասուն, առաջին:
Բ. ճյուղ, գլուխ, ամ, ակի, անի, յա, յակ, պատիկ: 
Երկճուղ, երկգլուխ, երկամ,
Եռագլուխ, եռակի, եռանի, եռյակ, եռապատիկ
քառագլուխ, քառամյան, քառակի, քառանի, քառյակ, քառապատիկ
յոթգլխանի, յոթամյակ, յոթամյա

165. Տեքստի թվականները բառերով գրի՛ր

Մարդն իր կյանքի 70 տարվա ընթացքում միջին հաշվով 50 000 000 քայլ է անում:  Քաղաքային տրանսպորտով երթևեկող մարդն օրական 2 000 քայլ է անում:
Մարդն իր կյանքի 70 տարիներից 13-ը ծախսում է խոսակցությունների, 6 տարի` ուտելու վրա: Այդ ընթացքում 100 տոննա ուտելիք է օգտագործում:
Կյանքի 1/3-ը քնած  է անցկացնում: 

Մարդն իր կյանքի յոթանասուն տարվա ընթացքում միջին հաշվով հիսուն հազար քայլ է անում:  Քաղաքային տրանսպորտով երթևեկող մարդն օրական երկու հազար քայլ է անում:
Մարդն իր կյանքի յոթանասուն տարիներից տասներեք-ը ծախսում է խոսակցությունների, վեց տարի` ուտելու վրա: Այդ ընթացքում հարյուր տոննա ուտելիք է օգտագործում:
Կյանքի մեկ երրորդ-ը քնած  է անցկացնում: 

166.Տեքստի թվականները բառերով գրի՛ր:

 Կալիֆոռնիացի 40-ամյա մի մարդ (Պիտեր Նիկեյրսը) Միացյալ Նահանգները` Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Ատլանտյան, ոտքով անցավ 99 օր 13 ժամ 13 րոպեում, 6 ժամով ավելի արագ, քան նույն տարածությունն անցած հայրենակիցը:  Ճանապարհի երկարությունը 4904 կիլոմետր էր: 1 օրում անցնում էր միջին հաշվով 50 կիլոմետր: 

Կալիֆոռնիացի քառասուն-ամյա մի մարդ (Պիտեր Նիկեյրսը) Միացյալ Նահանգները` Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Ատլանտյան, ոտքով անցավ իննսունինը օր տասներեք ժամ տասներեք րոպեում, վեց ժամով ավելի արագ, քան նույն տարածությունն անցած հայրենակիցը:  Ճանապարհի երկարությունը չորս հազար ինը հարյուր չորս կիլոմետր էր: Մեկ օրում անցնում էր միջին հաշվով հիսուն կիլոմետր: 

167.Փակագծում տրված բառերը գրի՛ր կետերի փոխարեն` դնելով պահանջված թվով

Այդ լողացող գործարանը մեկ օրում կարող է մշակել երեսուն կապույտ… (կետ), ստանալ 600 տոննա ճարպ, որը համարժեք է 2400 (հեկտար) տարածությամբ արևածաղկի դաշտից ստացվող յուղին:
1961 թվականին արդեն Ասիայում 600 ռնգեղջյուր մնացել:
Մի քանի ժամվա ընթացքում Արջակղզում 900 ծովափիղ է խփվել:
Իրենց որսացած 900 ծովափղերն էլ թողել էին տեղում ու տարել էին միայն ժանիքները:
Երկրի վերջին հինգ նախագահները հետևել են կենդանական ու բուսական աշխարհի վերականգնմանը:
Ջրհեղեղի դատարկած վեց գյուղերում արդեն վերաբնակիչներ են ապրում:
Ժլատորեն (բաշխվել) թանկարժեք փոշու վերջին հիսուն (գրամ): 

169.Փոխի՛ր թվականների գրության ձևը

Բրազիլացի մի դերվիշ կարողացավ 115 օր սոված մնալ:
XIX դարի երրորդ քառորդին պեղումներն ավարտվեցին:
Ամբողջ XVII դարի ընթացքում իսպանացիներն արտահանեցին ինկերի հարստությունը:
Տաճարները 100-ական տարում էին կառուցվել:
 Արկածախնդիր նավապետն այդ ժամանակ տարեկան 7-8 հազար տոննա գուանո (թռչնաղբ) էր վաճառում:
Միայն Չինչա կղզում (Պերու) հինգից տասը միլիոն ջրագռավ կար:
Ամենամեծ որսը կատարվեց 1938 թվականին, երբ խփվեց ավելի քան 54 հազար կետ:

Բրազիլացի մի դերվիշ կարողացավ հարյուր տասնհինգ օր սոված մնալ:
Տասնինը դարի երրորդ քառորդին պեղումներն ավարտվեցին:
Ամբողջ տասնյոթ դարի ընթացքում իսպանացիներն արտահանեցին ինկերի հարստությունը:
Տաճարները հարյուրական տարում էին կառուցվել:
 Արկածախնդիր նավապետն այդ ժամանակ տարեկան յոթ-ութ հազար տոննա գուանո (թռչնաղբ) էր վաճառում:
Միայն Չինչա կղզում (Պերու) հինգից տասը միլիոն ջրագռավ կար:
Ամենամեծ որսը կատարվեց հազար իննհարյուր երեսուն ութ֊րդ թվականին, երբ խփվեց ավելի քան հիսունչորս հազար կետ:

170.Սխալ գործածված կամ գրված թվականները գտի՛ր և ուղղի՛ր:
Ութ տարում երեսուն ինը անգամ քննություն է հանձնել:
Նրա հավանոցում երեք հարյուր վաթսուներկու թև թռչուն կա:
Բոլոր երեխաներին վեց-վեցական մատիտ տվեցին:
Նա ամեն օր անցնում է հիսունական կիլոմետր:
Քսան-րդ դարն ավարտին է մոտենում:
Հազար ութ հարյուր ութսունվեց թվականին շախմատի համար առաջին արքան դարձել է Ստեյնիցը, որն այդ կոչումը պահել է մինչև հազար ութ հարյուր իննսունչորս թվականը: Նրանց ամենաառաջին հանդիպումը հազար իննը հարյուր քսանվեց թվականին է եղել:
 Օլիմպիական տասներկու և տասներեք-րդ խաղերը համաշխարհային պատերազմի պատճառով տեղի չունեցան: 

Posted in Հանրահաշիվ 8, Առանց կարգի

Աշխատանք դասագրքից՝ 357, 358, 359, 360, 361, 362

24 > 20
1 > -1
-4 < -2
0 < 9

28 > 10
30 > 15
12 < 21
12 < 18

3 > 0 = -3 < 0
5 > -1 = -5 < 1
-9 < -1 = 9 > 1
-5 < -1 = 5 > 1
9 > -2 = -9 < 2
0 < 3 = 0 > -3

-10×1=-10 2x-10=-20 -10 > -20

-10×5=-50 -10×4,5=-4,50 -50 < -4,50

-10×6,5=-6,50 -10×6,9=-6,90 -6,50 > -6,90

-10×1,1=-1,10 10×1,2=1,20 -1,10 > -1,20

-10×1,3=-1,30 -10×1,2=-1,20 -1,30 < -1,20

10×5=-50 -10×6=-60 -50 > -60

1/6 < 1/3

1/7 > 1/10

1/2 > 1/4

1/11 >1/12

1/13 < 1/12

1/15 > 1/26

2² < 9² 5² < 6² 4²<10² 1,3²<1,5²

7,28²<8,37² 5,4²>4,5² (-2)² >(-3)² 4² = (-4)²

(-4)²<1² (-1)²>(-1,4)² (-4,9)²<(-7)² 4²>(-5)²