Posted in Գրականություն 8

Հոր նամակը որդուն

Ինչ՞ի մասին էր հոր նամակը:

Հոր նամակը իր և իր ուսուցչում մասին էր։ Հայրը ցանկանում էր տղային ասել որ տղան շատ սիրի իր ուսուցչուն։

Ինչ՞ էր ուզում ասել հայրը այդ նամակով:

Հայրը ուզում էր ասել որ տղայի ուսուցիչը չունի ոչ մի հարազատ բացի իր սովորողներից։ Որ երեխաները պետք շատ սիրեն իրենց ուսուցչուն։
Ինչ՞ ասաց ուսուցիչը իր խիստ, բայց բարի ձայնով։
Ո՞վ է քեզ համար լավ ուսուցիչը։

Ինձ համար լավ ուսուցիչը նա է որ քեզ սովորեցնում է մանրակրկիտ և սիրով է քեզ բացատրում։

Ի՞նչ կյանքի դասեր էս քաղել քո ուսուցիչներից։
Ո՞վ է քո սիրելի ուսուցիչը, և ինչու՞։
Ո՞ր առարկան ես ամենաշատը սիրում, և արդյոք դա պայմանավորված է ուսուցչով:

Ես ամենաշատը սիրում եմ մայրենի և մաթեմատիկա առարկաները։

Քեզ ինչ օգուտ տվեց այս պատմությունը։

Ես հասկացա, որ ուսուցիչը ունի միայն քեզ և

Քո կարծիքով հոր նամակը տղային ինչպիսի՞ դաս տվեց։

Իմ կարծիքով հար նամակը կարդալուց հետո տղան ուրիշ վերաբերմունք կունենա իր ուսուցչի հանդեպ։ Եվ ավելի սիրով կնայի իր ուսուցչին։

Ինչպե՞ս կբացատրես նամակի իմաստը։

Այս նամակի իմաստը այն է, որ այն երեխաները ովքեր սովորում են և կարդացին այս նամակը պետք է իրենց վերաբերմունքը փոխեն իրենց ուսուցիչների հանդեպ։ Եվ ավելի շատ սիրեն իրենց։

Posted in Հայոց լեզու 8, Առանց կարգի

Ածանցներ

Հայերենի ածանցները բաժանվում են երկու մասի` նախածանցներ և վերջածանցներ: Նախածանցներ են կոչվում այն մասնիկները, որոնք ավելանում են բառի սկզբին, իսկ վերջածանցները ավելանում են բառի վերջին: Ածանցները  ունեն  բառակազմական արժեք, որոնք բառին նոր իմաստ են հաղորդում:

Օրինակ` տուն բառը պարզ բառ է, եթե նրան ավելացնում ենք -ային մասնիկը կամ ածանցը, բառի իմաստը ամբողջովին փոխվում է:
Հայերենի առավել գործածական նախածանցներն են`
հար — հարակից, հարատև
համ — համերաշխ, համազգեստ
ան — անորակ, անշնորք
ապ — ապօրինի, ապարդյուն
դժ — դժգույն, դժգոհ
տ — տկար, տհաճ
չ — չխոսկան, չբեր
անդր — արդրադառնալ, անդր
նախ — նախընտրել, նախկին
պար —  պարագիծ, պարբերություն
թեր — թերագնահատել, թերահավատ
գեր — գերություն, գերազանց
դեր — դերասան, դերանուն
մակ — մականուն, մակերես
ենթ — ենթավարպետ, երթաշնորհ
փոխ — փոխարքա, փոխազդեցություն

Վերջածանցներ`
իշխան, հնձան-ան 
նախնական, անհատական-ական 
ճահճային, -ային  
առաջադրանք, աշխատանք-անք
խորանարդ, դիմարդ-արդ 
-ե 
ոսկեեղեն, արծաթեղել-եղեն 
թանկանոց, -անոց 
-ատ 
ելույթ, շահույթ-ույթ 
-ում 
գործվածք-վածք 
֊ացք 
Որսորդ-որդ 
-ու 
-ուկ 
թագուհի, ուսուցչուհի-ուհի 
Հայրենասիրություն, -ություն 
խոսուն, -ուն 
-ածո
-իկ
-իք
-յալ 
Միայնակ, հնամայակ-յակ 
-ոն 
-արան
-արք
Քաղաքացի, հայացի-ացի 
-ացու 
Համեմունք-մունք
-ոց  
-ալի
-անի 
բույրավետ, համավետ-ավետ
գնահատելի, -ելի 
համեղ, փառահեղ-եղ 
նեխացկոտ, քնկոտ-կոտ 

Posted in Հայոց լեզու 8

Բառակապակցուծյուններ

Բառակապակցությունները գրելմեկբառով:
Oրինակ` ճահիճներով պատված-ճահճապատ
նոր տնկած ֊նորատունկ
մանրէներ ծնող ֊ մանրեցնող
նվեր տվող ֊ նվիրող
մորը սիրող ֊ 
նուրբ հնչող ֊ նրբահունչ
մարդկանց ատող ֊ անմարդկային
շահույթ բերող ֊ շահույթաբեր
մաքուր գրած ֊ մաքրագրած
շեկ վարսերով ֊ շաեկավարս
միայնակ կյանք վարող ֊ միայնակ
շատ շնորհներ ունեցող ֊ շնորհալի
մեգով պատված ֊ մեգապատ
ինչքից զուրկ ֊

Կազմել բարդ բառեր` տրված արմատները գործածելով մի դեպքում բառասկզում, մյուս դեպքում`բառավերջում:
Զրույց ֊ զրույցող, հարցազրույց
գույն ֊ գույնառատ, նարնջագույն
վեճ ֊ վեճազրույց, բանավեճ
տուն ֊ տ, փայտետուն
բույս ֊ բուսատուն, դեղաաբույս
մատյան ֊ մատենագիր, հուշամատյան
երկու ֊ երկընկեր, տասներկու
սեր ֊սիրառատ, հայրենասեր
ձայն ֊ձայագրություն, բաղաձայն

 Բառաշարքերում ընդգծել
անդր նախածանցն ունեցող բառերը (5 բառ):
Անդրադարձ, անդրդվելի, անդրիագործ, անդրաշխարհ, անդրծովյան, անդրոշմ, անդրբևեռ, անդրշիրիմ, անդրույք
առ նախածանցն ունեցող բառերը (5 բառ):
Առգրավել, առևտուր, առերես, առյուծ, առափնյա, առվակ, առկայծելառհասարակ, առնետ
ապ նախածանցն ունեցող բառերը (5բառ):
Ապերասան,ապակեպատ, ապերախտապարդյուն, ապաստան, ապաքինում, ապօրինի, ապարանք, ապաշնորհ
գեր նախածանցն ունեցող բառերը (5բառ):
Գերան, գերբեռնելգերազնիվ, գերեզման, գերություն, գերխնդիրգերզգայուն, գերանդի, գերբնական
համ նախածանցն ունեցող բառերը (5բառ):
Համերաշխ, համերգ, համառ, համադաս, համոզմունք, համեմատ, համբավ, համաներումհամազգեստ
տ  նախածանցն ունեցող բառերը (5բառ):Տկար, տաղանդ, տհաճտգետ, տկլոր, տտիպ, տհաս, տպարան, տձև

տար նախածանցն ունեցող բառերը (5բառ):
Տարադրամ, տարածք, տարատեսակ, տարափ, տարաբախտտարաշխարհ, տարիք, տարօրինակ, տարկետում:

Posted in Առանց կարգի

առաջադրանքներ

1*

Լրացրեք բաց թողնված բառերը 

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերի,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն`-2:

Թթուները այն բարդ նյութերն են,որոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդներից:

Հիմքեր են կոչվում այն …..նյութերը,որոնք կազմված են……..և…….խմբերից:

2*

Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված

HNO3 — կազմված է 3 քիմիական տարրից H,N,O
CO2 — կազմված է 2 քիմիական տարրից C,O

3 *Գրել քիմիական տարրեր անվանումները և հարաբերական ատոմայի զանգվածը

F — ֆտոր Ar(F)=19
C — ածխածին — Ar(C)=12
P — ֆոսֆոր Ar(P)=31
Si — սիլիցիում Ar(Si)=28
Na — նատրիում Ar(Na)=23
H — ջրածին Ar(H)=1
O — թթվածին Ar(O)=16

4.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանում`

ՄետաղներՈչ մետաղներՕքսիդԹթուՀիմքԱղ
FePSO2HClBaONaCl
Al

2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`Կալիումի կարբոնատ

Մագնեզիումի ֆոսֆիդ

Ալյումինի սուլֆատ

Բարիումի սիլիկատ

Ցինկի քլորիդ

5.Հաշվել LiCl-ի

*հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը

*զանգվածային հարաբերությունները *զանգվածայն բաժինները

*նշել կապի տեսակը

6.Որոշել օքսիդացման ասիճանը.

CO, O2, H2,HNO3

Posted in Գրականություն 8

Կրթահամալիրի իմ սիրած անկյունը

Ես կրթահամալիրում եմ մանկապարտեզից: Շատ եմ սիրում իմ դպրոցը, շատ եմ սիրում մեր դպրոցի ծեսերը ՝ հարիսայի, ղափամայի, թթուդրիկի և այլն: Այստեղ բոլորս ունենք ազատ խոսքի իրավունք: Կարողանում ենք ազատ արտահայտվել, քննարկել, վերլուծել: շատ եմ սիրում մեր ճամփորդությունները, որոնք մեզ շատ բան են սովորեցնում:Ուզում եմ պատմել կրթահամալիրում իմ սիրած վայրի` գրադարանի մասին։ Այստեղ շատ հանգիստ, խաղաղ միջավայր է, և տիրում է լռություն։ Այդքան այցելուներ ունի, բայց մեկը մյուսին չի խանգարում: Ազատ ժամերին ես միշտ լինում եմ գրադարանում, կարդում եմ, դասերս եմ պատրաստում, խանգարող ոչ մի բան չի լինում Գրադարանում կան շատ գրքեր։ Բոլոր նոր գրքերը կարելի է գտնել մեր գրադարանում: Գրադարանի առաջին հարկի ընթերցասրահը ևս շատ եմ սիրում, կարելի է նստել հատակին դրված բարձերին և կարդալ կամ աշխատել: Ինձ համար շատ սիրելի է մարմարյա սրահը, որի նմանը ոչ մի տեղ չկա, այն մեծ է, լուսավոր է, այստեղ մենք երգում ենք, պարում ենք, նվագում ենք:

Posted in Վրացերեն

Սովորում ենք տառերը

Տերև֊ փոթոլի
Ծաղիկ ֊ կղվավիլի
Մանուշակ ֊ իա
Իմ ֊ չեմի
Քո֊ շենի
Նրա ֊ միսի
Մեր ֊ չվենի
Ձեր ֊ թքենի
Նրանց ֊ մաթի

Կղվավիլի պատարա։
Իա իզ փերիա։
Իա դիդիա։
Մե միղվարս իա։
Մե միղվարս իզ փերի։
Սուրացե արիս մծուանե դա իզ փերի։
Չվենի կլասշի արիս օրի իա։
Իա մագիդազեա։