Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

06.11.2018
Դասարանում 
Կրթահամալիրի հիմնը. ընթերցում :
Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա:

Դանիել Վարուժան
Կրթահամալիրի լոգոն . ի՞նչ է լոգոն

Այս անդաստանում ներկայացվում է` Արևելյան կողմում խախաղություն լինի, որ այրուն և քրտինք չհոսեն երակի մեջ, և երբ ամեն գյուղակի մեջ հնչի կոչակն օրհնելգություն թող լինի:
Թող Արևմտյան կողմում բերրիությո՜ւն թող լինի և ոչխարներն սարին վրա արածեն ծիլ ու ծաղի՜կ թող լինի:
Հյուսիսային կողմում էլ թող առատ լինի:
Posted in English, Առանց կարգի

“I’m Sebastian” educational project

Lesson 1

The process:”I’m Sebastian” – each one tells how this phrase is perceived.

I am Sebastian because love my school and my teachers very much.

As I am Sebastian I want all the children to attend our school.

Disscussion:

Why Do I Love The Educational Complex?

I like the educational complex because I’ve been studying there and spend a lot of time with my friends and teachers.

How must be real Sebastian?

Sebastia should be what it is now.

Describe the five features of real Sebastian.

For me, it’s important for me to teach morning lessons where we sang, dance and train swimming pools where swimming and entertaining bikes we train — rituals at which I see my old friends, the library where there are many books we can submit bring home just after moving back.

Make short videos (tell about advantages of being SEBASTIAN)